Cặp số
Tổng số lần ra
21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02
00
(2 lần)
                                                      2
01
(12 lần)
    1               3   1       4   1         1   1    
02
(4 lần)
1             1               1             1          
03
(6 lần)
  2   1 1                 1                   1        
04
(2 lần)
            1                             1            
05
(8 lần)
                1   1     2 1 1   1   1                
06
(7 lần)
                      1   1     1   1               1 2
07
(5 lần)
        1 1 1         1                               1
08
(6 lần)
1                       1         1         1 1       1
09
(8 lần)
  2       1   1           2             1             1
10
(9 lần)
  1   3         2         1           1 1              
11
(9 lần)
        1 1     1 2   1 1         1   1                
12
(13 lần)
2 1   1 1         1 1         1   1     1 1 1       1  
13
(4 lần)
    1   1                   1                     1    
14
(6 lần)
  1       1               1   1                     1 1
15
(8 lần)
    2             1 1       1   1             1   1    
16
(7 lần)
  1   1               1   1   1 1                 1    
17
(5 lần)
    1       1     1         1                   1      
18
(7 lần)
      1 1       1 1                         1 1     1  
19
(8 lần)
      1   1   1           1 1     1           1 1      
20
(5 lần)
      1       1       1                     1         1
21
(7 lần)
    1         1         1   1             1       1 1  
22
(7 lần)
  1 1 1           1               1     1           1  
23
(16 lần)
  1       2 2   1 1 1     1       1 2 1 1         1 1  
24
(10 lần)
        1       1 1 1         1   1   1 1       1 1    
25
(9 lần)
                    2 1 1     2   1       1         1  
26
(8 lần)
                                  1 1 1 1   1   2     1
27
(8 lần)
          2                       1       2 1   2      
28
(9 lần)
    1         1       1         3 1             1     1
29
(11 lần)
            1               1     1 1 1 1 1 1 2     1  
30
(8 lần)
1       1           1   1     1             3          
31
(9 lần)
  1               1   1   1 1   1 1     1           1  
32
(9 lần)
              1                     1   1     2 1   1 2
33
(9 lần)
    1 1 1   1     1                 1 1 1       1      
34
(8 lần)
1   3 1     1         1                       1        
35
(6 lần)
1                 1 1 1   1   1                        
36
(7 lần)
                  1 1 1     1     1       2            
37
(13 lần)
      1         1             1   1 2 1 1 2     1 1   1
38
(15 lần)
1     1 1       1 1 1 2 2           2 2             1  
39
(7 lần)
        1     2   1           1       1           1    
40
(14 lần)
      1   2 1 2             1       1 2   1       1 1 1
41
(10 lần)
1   1     3   1         1   1     1       1            
42
(7 lần)
                1         1 1   1             1   1 1  
43
(9 lần)
      1 1   1 1   1     1         1             1   1  
44
(11 lần)
1       1       1   1     1         1 1 1     1   1 1  
45
(5 lần)
    1   1                     1                 1 1    
46
(10 lần)
  1         1   2         1   1 1             1     1 1
47
(11 lần)
  1         1 2 1 1 2     1   1         1              
48
(12 lần)
  1   1                 1             1   2     3 2 1  
49
(5 lần)
1 1                     1   1   1                      
50
(4 lần)
                    1     1 1   1                      
51
(5 lần)
                      2       1     1 1                
52
(6 lần)
                      1 1 1       1   2                
53
(6 lần)
        1   1   1 1                         1       1  
54
(9 lần)
                      1     1 2     1       1     1   2
55
(7 lần)
    1       1   1         1     1       1         1    
56
(5 lần)
  1       1 1   1                           1          
57
(8 lần)
1       1   1     1         1         1       1   1    
58
(5 lần)
            1 1                 1           1   1      
59
(5 lần)
  1                   1 1                   1 1        
60
(12 lần)
3 1 1 1           1                     1 1   1       2
61
(10 lần)
  1           1   1   1 1     1       1       1 1   1  
62
(9 lần)
    2     1           1     1           1     1 2      
63
(6 lần)
    1 1 1             1       1                     1  
64
(4 lần)
    1           1                       1             1
65
(10 lần)
    1     1   1   1         1       1   2     1   1    
66
(13 lần)
    1     1   1 1     1 1 1 1 1           1     1 1 1  
67
(2 lần)
  1                                       1            
68
(10 lần)
  1       1 2 1     1   1           1         1     1  
69
(4 lần)
1         1         2                                  
70
(3 lần)
            1 1                                     1  
71
(7 lần)
2       1         1         1               1   1      
72
(4 lần)
          1   1 1     1                                
73
(6 lần)
  1   1                         1 1     1   1          
74
(4 lần)
              1                             2         1
75
(6 lần)
                1       1   2         1   1            
76
(4 lần)
                  1 1                       1   1      
77
(9 lần)
1       1           1 1         1   2   1 1            
78
(8 lần)
  1           1       1   1 1             1       1   1
79
(7 lần)
      1 1 1             1       1         1   1        
80
(6 lần)
    1   1         1               1               1 1  
81
(9 lần)
        1           1 1   1     1           1   1 1 1  
82
(10 lần)
                  1         1 3             1 1   1 1 1
83
(7 lần)
  1                     2 1   1               1 1      
84
(3 lần)
            1           1                 1            
85
(13 lần)
  1         1   1 1     1       1   1 2     1 1 1 1    
86
(7 lần)
1 1   1   3   1                                        
87
(5 lần)
    2   1   1                                     1    
88
(11 lần)
    1 2     1                   2 1 1 1 1   1          
89
(9 lần)
    1 1 2 1     1           1       1         1        
90
(3 lần)
                      1             1         1        
91
(8 lần)
1 1     1                         3   1 1              
92
(6 lần)
      1                 1 1   1     1     1            
93
(6 lần)
1             1 1   1           1 1                    
94
(8 lần)
2           1       1   1                 2           1
95
(9 lần)
1           1   2   1     1     1     1     1          
96
(7 lần)
1     1         1       1       1         1     1      
97
(6 lần)
          1               1   1     1   1             1
98
(6 lần)
1           1           1   1     1 1                  
99
(8 lần)
        1     1             1           2   1     1   1