Cặp số
Tổng số lần ra
20/05 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04
00
(4 lần)
1                                         1           1 1  
01
(5 lần)
      1         1 2                     1                  
02
(4 lần)
  1           2                                   1        
03
(8 lần)
1           1 1       2         1   1       1              
04
(9 lần)
  1           1       2 1   1     1     1           1      
05
(8 lần)
1 1       1 1     1     1 1                         1      
06
(3 lần)
          1         1               1                      
07
(8 lần)
1 1       1         1       1       1           1       1  
08
(10 lần)
  1               1   3   1       1 1         1 1          
09
(5 lần)
        1                                 1 1 1   1        
10
(13 lần)
1 1 1   2     2       1   1               1     1 1   1    
11
(10 lần)
  1         1   1           1 2           1     1     1 1  
12
(9 lần)
        1     1   1         1         1   2     1     1    
13
(6 lần)
1     1       1                       1         1   1      
14
(7 lần)
1                 2         1   1     1           1        
15
(8 lần)
        1   1               1   1         1   1   1 1      
16
(4 lần)
            2                             1         1      
17
(6 lần)
    1       2                             2       1        
18
(9 lần)
                1 1   1 1         1         1 1     1     1
19
(14 lần)
            2 1       2       2   1           3   2       1
20
(9 lần)
            1           1   1   1     1 1         1   2    
21
(8 lần)
    1           1 1         1           2     2            
22
(10 lần)
  1       1 2         1       1         1 1       1 1      
23
(9 lần)
              3   1             2 1       1       1        
24
(7 lần)
    1 1 1 1 1 1                 1                          
25
(7 lần)
        1   1   2                     1   1 1              
26
(11 lần)
1     1 1       2             1             3 1   1        
27
(9 lần)
                      1 2 1           1 1 1   1       1    
28
(4 lần)
    1         1 1                   1                      
29
(11 lần)
      1   1           1 1   1   1     1 1         1       2
30
(13 lần)
  1         1               1   1 1 1           2 1   1 2 1
31
(9 lần)
1   1 1   1     1             2                   1       1
32
(15 lần)
    1     1       1   1     1 1 2 1   1   2   1 1 1        
33
(5 lần)
1     1                     1     1                       1
34
(6 lần)
            1 1               1     1 1               1    
35
(7 lần)
  1 1                       1           1 1           1   1
36
(11 lần)
    1 2   1                       1 1           1 1   2 1  
37
(5 lần)
                1       1           1       1 1            
38
(10 lần)
  1     1       1         1         4   1                 1
39
(9 lần)
  1 3       2           2                       1          
40
(7 lần)
      1   1                         1   1             1   2
41
(9 lần)
    1       1                 1 2         1 1     1 1      
42
(4 lần)
                                1           1     1   1    
43
(5 lần)
1             1 1       1 1                                
44
(11 lần)
      2   2 1   1           1     2     1     1            
45
(7 lần)
1   1                     2   1                 2          
46
(6 lần)
                            1   1 1 1 1             1      
47
(6 lần)
        1               1             1     1       1   1  
48
(7 lần)
  1 1                     1       1 1         1         1  
49
(7 lần)
  1       2 1 1           1                     1          
50
(13 lần)
1     2 1             1       1 1   1 3     1             1
51
(3 lần)
  1                               1       1                
52
(6 lần)
1         1   1   1                     1 1                
53
(8 lần)
                  1     1     1             2   1   1 1    
54
(2 lần)
                      1                             1      
55
(7 lần)
          2               1   1                 1   2      
56
(4 lần)
                          1   1   1             1          
57
(13 lần)
1   1             1     1           2     1 1 1 1   1     2
58
(9 lần)
  1   1   1     1           1 1       1 1     1            
59
(5 lần)
                  1       1       2                     1  
60
(10 lần)
                          1         1 1 1           1 1 3 1
61
(10 lần)
      1 2       1 1                   1 1   1   1     1    
62
(10 lần)
          1       2     1         2       1 1   1     1    
63
(11 lần)
      1       1   1         2       1       2 1     1   1  
64
(10 lần)
1     1         1               1 2         1   1   1 1    
65
(8 lần)
                          2 1 2     1             1   1    
66
(7 lần)
  1                     1   1 1       1 1 1                
67
(6 lần)
                  1   1 1                       1       1 1
68
(4 lần)
                      1                 1     1   1        
69
(10 lần)
1   1 1     1               1   1   1   1 1   1            
70
(7 lần)
      2 1       1 1                                 1     1
71
(14 lần)
1   1   2 1   1 2         1     1             1     1   2  
72
(10 lần)
1     1   1           1 1       2       1         1   1    
73
(7 lần)
      1               1                     1 1 2     1    
74
(5 lần)
    1   1                 1   1                       1    
75
(7 lần)
1   1             1     1               1             1 1  
76
(8 lần)
  1         1 1       1     1       2 1                    
77
(5 lần)
                1       1 1             1 1                
78
(2 lần)
              1                                     1      
79
(7 lần)
    1   1       1           1         1     1   1          
80
(6 lần)
2 1 1           1           1                              
81
(8 lần)
                      3 1       2                       1 1
82
(5 lần)
                  1                           1 1       1 1
83
(11 lần)
  1       1       1     1 1 1     1 1 1             1   1  
84
(9 lần)
1   1   1                 1       1     1         2       1
85
(10 lần)
1 3             1         1           1             1 1   1
86
(9 lần)
          1       1     1 1       1           1   1     2  
87
(14 lần)
  1 1   1   1     1     1     2 1     1             1   1 2
88
(4 lần)
        2                     2                            
89
(3 lần)
1         1                                             1  
90
(12 lần)
2     1 1 1         1 1               1 1 1   2            
91
(5 lần)
                    1     1   1         1               1  
92
(10 lần)
  1   1       2   1       1 1   1     2                    
93
(10 lần)
  1 1   1   1         1     1     1         1     1       1
94
(8 lần)
    1   3 1             1         1                 1      
95
(12 lần)
              1 1       1 1     1     1 1   2   1 1   1    
96
(5 lần)
          1                     1   1       1       1      
97
(6 lần)
    1         1                         1           1 1   1
98
(9 lần)
      1                 1 1               1 1 1         2 1
99
(9 lần)
  1   1     1 1 2             1   1                       1