Cặp số
Tổng số lần ra
18/07 17/07 16/07 15/07 14/07 13/07 12/07 11/07 10/07 09/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06 22/06 21/06 20/06 19/06 18/06
00
(9 lần)
1     1             1       1           1         1   1     2
01
(6 lần)
  1       1     1 1                             1           1
02
(4 lần)
                              1       1         1         1  
03
(8 lần)
1       1     2                     1 1   1               1  
04
(7 lần)
                1         1     2 1                 1     1  
05
(2 lần)
            1                                     1          
06
(13 lần)
    1     1 1     1       1 1     1     1 1     1       3    
07
(8 lần)
            2     1               1     2           1 1      
08
(10 lần)
          1 2                   1     1 1           1 1 1   1
09
(6 lần)
          1       1                 1         1     1   1    
10
(9 lần)
              1             1   1 2     1     2           1  
11
(10 lần)
  2   1               1     1                 3             2
12
(12 lần)
  2     1   1       1                 1       1 1 1     2 1  
13
(5 lần)
  2                   1           1               1          
14
(5 lần)
1         2                           2                      
15
(14 lần)
    1 1   1     1   1       1 1   2         2         1 1 1  
16
(9 lần)
1 1     1       1         1               1           1 1 1  
17
(5 lần)
            1     1 1                 1               1      
18
(6 lần)
    1     1     1                 1         1       1        
19
(16 lần)
2   1       2   1       2       1   2 2       1       1   1  
20
(9 lần)
  1       1     1       1 1           1     1   1     1      
21
(11 lần)
      1   1           1     1     1     1       2 1 1     1  
22
(9 lần)
2 1           1       1       1           1   1             1
23
(6 lần)
    1     1       1                       1     1 1          
24
(6 lần)
      1               1 1 1       1                       1  
25
(2 lần)
                                1               1            
26
(10 lần)
      2                 1         2   2 1       1 1          
27
(7 lần)
                      1       1   1   1 1   1   1            
28
(10 lần)
    1   1   1           1               1 1 1       1   1 1  
29
(7 lần)
        1               1             2   1       1         1
30
(5 lần)
          1           2   1                       1          
31
(7 lần)
1         1 1   1             1   1                     1    
32
(9 lần)
  1   2             1           1   1       1               2
33
(2 lần)
        1                                     1              
34
(10 lần)
          1   1             1     1   1 1           1 2     1
35
(10 lần)
      1 2         2         1   1 1         1         1      
36
(9 lần)
  1     1     1 1             1       1     1       1       1
37
(10 lần)
  1 1 1     1       1       1 1 1 1 1                        
38
(10 lần)
1             1     1       2   1 1                 1   1   1
39
(8 lần)
  1 3         1               1         1                 1  
40
(7 lần)
1       1 1     1         1             1   1                
41
(11 lần)
    1       1         1 1   1   1   3       2                
42
(5 lần)
          1     1           1   1                     1      
43
(16 lần)
3     1 1     1   2             1     1 1         1   2 1   1
44
(9 lần)
    1                 1     2       1         1 2           1
45
(10 lần)
              1   1   1 1 1       1       2     1 1          
46
(9 lần)
  1   1       1 2 1   1       1                         1    
47
(3 lần)
1               1                             1              
48
(10 lần)
            1 1           2 2       1           2         1  
49
(10 lần)
      1                         1     1   1 2     1 1 1 1    
50
(8 lần)
          1               2                     2   1 1     1
51
(7 lần)
  1         1   1             1                     1     1 1
52
(5 lần)
                  1   1                     1     1         1
53
(5 lần)
    1           1 2                   1                      
54
(9 lần)
      1 1           1   1     1         1   2     1          
55
(7 lần)
1                               2   1   1 1           1      
56
(4 lần)
                    1 1               1                   1  
57
(6 lần)
          2         1       1   1         1                  
58
(8 lần)
    1         1     1     1   2     1     1                  
59
(10 lần)
1                 1       2   1             1     2 1 1      
60
(15 lần)
1 1   2 1   2   1 1     1       1     1   1   1   1          
61
(11 lần)
    1     1 1 1   1 1         1         1     1 1       1    
62
(8 lần)
    1                 1                 1   1 3           1  
63
(6 lần)
              2 1       1           1         1              
64
(10 lần)
    1     1   1               1     1     2 1   1   1        
65
(3 lần)
        1                           1             1          
66
(12 lần)
1       1   1     1       1           2   2               2 1
67
(3 lần)
        1 1       1                                          
68
(12 lần)
      2             1 1 1 1   1         1 1             1 1 1
69
(8 lần)
    1             1 1               1   1   1 1     1        
70
(12 lần)
  1     1   1     1 1 1   1 1             1     1   1       1
71
(4 lần)
    1 1                         1         1                  
72
(9 lần)
        2               1   1 1                     2 2      
73
(13 lần)
    1     1     1     1 1           1   1     1 1 1   1 1 1  
74
(9 lần)
  1 2       1           1                     1   2         1
75
(5 lần)
        1           1     1   1 1                            
76
(8 lần)
    1       1         1         1         2             1   1
77
(8 lần)
      1           1       1 1   1 1 1       1                
78
(6 lần)
                1       1 1             1           1     1  
79
(7 lần)
1       1 1             1     1 1         1                  
80
(9 lần)
            1 1     1   1   2                         2   1  
81
(17 lần)
1     1       2     1     1 1     2 1 1   1       2 1       2
82
(11 lần)
1   1       1       1   1 1   2     1   1   1                
83
(11 lần)
1     1 1       1                   1             1   1 1 2 1
84
(5 lần)
                1                 1         1   1 1          
85
(7 lần)
  1 1           1       1       1 1                       1  
86
(10 lần)
      1       1   1 2         1     1       1 1           1  
87
(6 lần)
1 1     1                 1       1                     1    
88
(8 lần)
  1           1         1   1                     1 2     1  
89
(3 lần)
                1                       1       1            
90
(10 lần)
        1         1 1               1         2 2     1 1    
91
(11 lần)
1       1 1   1         1 2                 1     1 1   1    
92
(10 lần)
1 1           1     2 1       1 1 1       1                  
93
(16 lần)
  2   1       1   2 1 1         1   1 2 1           2 1      
94
(11 lần)
  1   1               3 1               1 1   2 1            
95
(13 lần)
1   2     1 2       1 1 2                   1           1   1
96
(8 lần)
              1 2         1         1   1     1     1        
97
(6 lần)
        1       1             2                       1 1    
98
(7 lần)
      1   1         1   1   1   1                       1    
99
(9 lần)
  1     1     1       2     1 1     1                   1