Cặp số
Tổng số lần ra
13/08 12/08 11/08 10/08 09/08 07/08 06/08 05/08 03/08 02/08 01/08 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 25/07 24/07 23/07 22/07 21/07 20/07 19/07 18/07 17/07 16/07 15/07 14/07
00
(9 lần)
1   1   1 1       1   1           1             1     1  
01
(6 lần)
    1               1     1           1       1   1      
02
(3 lần)
        1                     1 1                        
03
(9 lần)
              3       1 1     1     1           1       1
04
(5 lần)
      1           1 1             2                      
05
(3 lần)
            1                               1 1          
06
(3 lần)
    1                     1                         1    
07
(11 lần)
1     1   1   1       1         1 1 1 1 2                
08
(4 lần)
  1   2       1                                          
09
(3 lần)
  1             1               1                        
10
(9 lần)
1     1   1   2 1 1               1     1                
11
(10 lần)
      1                     1   1   1       1 2   2   1  
12
(7 lần)
    1                       1       1 1           2     1
13
(6 lần)
          1     1                       2         2      
14
(11 lần)
  1 2             1         1         2 1   1 1 1        
15
(6 lần)
        1             1 1           1               1 1  
16
(8 lần)
        1               1     1   1     1       1 1     1
17
(5 lần)
      1     1     2     1                                
18
(6 lần)
1                             1 1     1       1     1    
19
(11 lần)
    1 1 1       1                   2     1 1   2   1    
20
(7 lần)
  1                     1     1   1   1       1   1      
21
(8 lần)
    1           1       1       2 1         1         1  
22
(10 lần)
        1         1 1     1 1 1       1         2 1      
23
(7 lần)
          1 2   1                 1     1           1    
24
(7 lần)
      1                     1   1   2       1         1  
25
(3 lần)
              1         1           1                    
26
(10 lần)
            1 1       1 1       1       3             2  
27
(5 lần)
1   1       1                       1         1          
28
(9 lần)
1 1                     2       1     1     1       1   1
29
(5 lần)
  1                           1 1     1                 1
30
(9 lần)
2 1                 1     3         2                    
31
(11 lần)
1   1           3     2             2         1 1        
32
(9 lần)
  1   1                   1             1     2   1   2  
33
(5 lần)
          1         1         1             1           1
34
(8 lần)
  1               2       1     1   1       1 1          
35
(12 lần)
          3   1     1 1   1 1 1                       1 2
36
(8 lần)
        2           1             1         1 1   1     1
37
(10 lần)
3         1                         1       1 1   1 1 1  
38
(3 lần)
                1   1                           1        
39
(10 lần)
1 1         1 1             1         1           1 3    
40
(7 lần)
    1 1                 1 1         1           1       1
41
(6 lần)
1               1     1               1   1         1    
42
(8 lần)
              1 1     1   1 1 2             1            
43
(11 lần)
  1   1         1       1       1 1             3     1 1
44
(11 lần)
2     1     1   1               1     1 2 1         1    
45
(9 lần)
1   2     2               2 1       1                    
46
(5 lần)
      1     1             1                       1   1  
47
(14 lần)
  2     1   1   1     1   1 1 2       2   1     1        
48
(3 lần)
      1         1 1                                      
49
(5 lần)
            1                   1       1     1       1  
50
(4 lần)
  1     1 1                         1                    
51
(5 lần)
      1       1                             2     1      
52
(6 lần)
1   1         1   1               1     1                
53
(7 lần)
1   1 1                       2           1         1    
54
(14 lần)
    3       1   1 1 1       2   1       1 1           1 1
55
(6 lần)
                            1         1   1 1 1 1        
56
(12 lần)
  1         1 1     1   3       1         1 1 2          
57
(7 lần)
      2 2 1       1               1                      
58
(10 lần)
            1   1 1 2     1 2     1                 1    
59
(10 lần)
        1 1         1       1 1       1 2 1     1        
60
(13 lần)
1 1       1 1   1   1         1     1           1 1   2 1
61
(8 lần)
          1   2             1     1   1       1     1    
62
(2 lần)
                                    1               1    
63
(5 lần)
  1       1 1                   1         1              
64
(8 lần)
1       1     1   1           1   1         1       1    
65
(9 lần)
    2     1 1       1 1         1           1           1
66
(10 lần)
  1       1 1       1   1   1     1       1     1       1
67
(10 lần)
1       1 1     1       1 1     1           2           1
68
(12 lần)
  1     1 1   1 1   1   1 1 1         1               2  
69
(5 lần)
            1   1             1     1               1    
70
(14 lần)
1         1           2 2 1 1     2     1   1     1     1
71
(4 lần)
                                  1   1             1 1  
72
(6 lần)
      1             1         1 1                       2
73
(7 lần)
      1       1       1   1 2                       1    
74
(11 lần)
  1     1         1 1         1       1     2     1 2    
75
(12 lần)
        1     2       3     1   1     1 1 1             1
76
(7 lần)
    2   1                             1   2         1    
77
(8 lần)
      1       1 1         1 1         1 1             1  
78
(7 lần)
              1   1 2 1                 1   1            
79
(6 lần)
    1                     1 1     1             1       1
80
(9 lần)
                  3 1     1 1   1 1           1          
81
(10 lần)
1   2 1                 1         1     1     1 1     1  
82
(9 lần)
      2           1     1     1   1           1 1   1    
83
(10 lần)
  1 1       1 1 1                 1     1       1     1 1
84
(3 lần)
        1           1         1                          
85
(6 lần)
1                   1     1   1                   1 1    
86
(7 lần)
        1   2                       1   1     1       1  
87
(8 lần)
      2           1           1               1 1 1     1
88
(8 lần)
  2         1           1       1   1     1       1      
89
(8 lần)
        1       1 1 1 1       1 1           1            
90
(8 lần)
        1 1 1     1   1           1   1                 1
91
(5 lần)
                    1                   1   1   1       1
92
(7 lần)
          1 1     1           1               1 1 1      
93
(8 lần)
    1         1           1 1   1                 2   1  
94
(11 lần)
1 1             1 2   1 1             1     1     1   1  
95
(10 lần)
  1     1 1 1         2             1           1   2    
96
(6 lần)
          1   1 1     1 1                     1          
97
(6 lần)
                      1   1     1 1   1                 1
98
(11 lần)
1 2     3           1 1 2                             1  
99
(7 lần)
            1             1         1     1   1   1     1