Cặp số
Tổng số lần ra
14/09 13/09 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 29/08 28/08 27/08 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/08 18/08 17/08
00
(6 lần)
    1         1         1     1       1 1      
01
(12 lần)
2           1   2 1     1       1 1 1   1     1
02
(7 lần)
        1   1 1       2   1             1      
03
(9 lần)
1       2     1             1 1       2       1
04
(9 lần)
  1   1                 1     2 1     1     1 1
05
(9 lần)
            1 2     2           1       1 1   1
06
(7 lần)
  1       1 1             1     1     1     1  
07
(6 lần)
      2             1                 2 1      
08
(4 lần)
      1 1       1                   1          
09
(4 lần)
          1   1                   1     1      
10
(5 lần)
    1                         1   1       2    
11
(4 lần)
            1     1 1                         1
12
(7 lần)
  1                     1 1   1   1           2
13
(3 lần)
    1           1           1                  
14
(8 lần)
      1 1       1     1           1     1 2    
15
(12 lần)
1     1 1 1 1           1       1 1 1 1   2    
16
(9 lần)
    2 1       3         1       1   1          
17
(1 lần)
                                        1      
18
(4 lần)
  1   2                                 1      
19
(4 lần)
1     1   1 1                                  
20
(8 lần)
1       1   1   1       1   1       1 1        
21
(3 lần)
                            1 1       1        
22
(8 lần)
    1   2 2   1     1                       1  
23
(8 lần)
    1   1   1 1   1     1   1   1              
24
(7 lần)
  3     1 1                             1   1  
25
(6 lần)
1           1     1 1                   1   1  
26
(5 lần)
      1         1 1                 1   1      
27
(6 lần)
          1       1     1       1     1   1    
28
(7 lần)
1     1     1   1 1                 1 1        
29
(5 lần)
                  1             1           2 1
30
(11 lần)
1           1   1       1   1 1       2   1 2  
31
(8 lần)
      1   1               1   1 1   1   1   1  
32
(2 lần)
          1                           1        
33
(7 lần)
          1     1 1         1             1   2
34
(7 lần)
  1           1               2 1     2        
35
(7 lần)
1       1   1 1           2               1    
36
(5 lần)
1     1         1               1     1        
37
(9 lần)
    1     1           2   1 1 1         1     1
38
(7 lần)
  1               1   1     1   1   1         1
39
(6 lần)
  1                     2 1 1           1      
40
(4 lần)
1 1 1           1                              
41
(10 lần)
      1   1 2 1       1         1 1 1   1      
42
(3 lần)
                              1 1           1  
43
(8 lần)
        1 1   1           1 1       1   1   1  
44
(5 lần)
              1                 1 1 1   1      
45
(5 lần)
      1     1               1   1 1            
46
(4 lần)
    1           1             1           1    
47
(6 lần)
                    2 1           1 1         1
48
(6 lần)
1   2   1                       1           1  
49
(9 lần)
                    2     2     2 1     1 1    
50
(4 lần)
                  1   1   1         1          
51
(5 lần)
1     1                           1         1 1
52
(5 lần)
                  2       1 2                  
53
(8 lần)
        2 2     1             1             1 1
54
(6 lần)
    1         1         1         1   1     1  
55
(7 lần)
3                   1 1 1                     1
56
(5 lần)
        1             2             1       1  
57
(10 lần)
  2         1       1       1 1       1 2   1  
58
(7 lần)
                  2     1 1 1 1     1          
59
(8 lần)
1 1           1   1     1                 3    
60
(14 lần)
1 2 1       1     2 2 1   1       1 1       1  
61
(4 lần)
1           1 1                 1              
62
(8 lần)
  1       1 1   1 1   2             1          
63
(6 lần)
          2   1     1             1     1      
64
(5 lần)
            1     1       1   1     1          
65
(3 lần)
                    1       1     1            
66
(5 lần)
                1     1   1               2    
67
(6 lần)
        2 1       1   1       1                
68
(5 lần)
    1     1             1         1       1    
69
(10 lần)
  2     1   1   2     1     1   1             1
70
(6 lần)
1               1     2         1 1            
71
(3 lần)
                    1               1         1
72
(6 lần)
      1   1           1     1       1       1  
73
(6 lần)
  1 1         1         1           1   1      
74
(7 lần)
          1 1 2     1           1           1  
75
(6 lần)
        1                 1 1             1   2
76
(4 lần)
1       1       1                 1            
77
(4 lần)
                2 1           1                
78
(4 lần)
                        2         1       1    
79
(6 lần)
1             1     1           1           1 1
80
(8 lần)
            1       1 1 1         1 1     1 1  
81
(5 lần)
      2       1             1         1        
82
(7 lần)
  1 1             1 1     1       1     1      
83
(12 lần)
      1   1       1 1 1   1       1   2 1 1 1  
84
(6 lần)
    1                               1     3 1  
85
(6 lần)
      1         1   1     1       1           1
86
(3 lần)
        1                 2                    
87
(7 lần)
    1   1 1     1                 1   1       1
88
(6 lần)
  1   1                   1 1 1         1      
89
(6 lần)
  1       1     1       2                     1
90
(10 lần)
    3 1                 1 1 1 1       1       1
91
(4 lần)
                1   1 1     1                  
92
(1 lần)
                                    1          
93
(6 lần)
        1   1         1     1   1 1            
94
(5 lần)
1             1     1         2                
95
(12 lần)
1 2 1 1         1   1 1 1 1                 1 1
96
(8 lần)
    2   1         1       1     1 1         1  
97
(8 lần)
    1 1   1             1     1     1 1   1    
98
(10 lần)
2   1 1     1     1   1       1       1 1      
99
(13 lần)
  2     1   1 1   1 1   1   2 1     1         1