Cặp số
Tổng số lần ra
13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 05/10 03/10 02/10 01/10 30/09 29/09 28/09 27/09 26/09 25/09 24/09 23/09 22/09 21/09 20/09 19/09 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 13/09
00
(8 lần)
          1   2         1                     1 1   1   1    
01
(19 lần)
    1     2     1 1     1 1 1   1                 1 1   2 2  
02
(7 lần)
    1     1 1       2         1                         1    
03
(5 lần)
1         1                 1         1                   1  
04
(9 lần)
1 1       1 2       1               1                 1     1
05
(5 lần)
                      1     1     1       1       1          
06
(7 lần)
    1                 1             1           1 2         1
07
(11 lần)
    1                 1   1 2     1       1           1 1    
08
(6 lần)
          2                               1     1 1     1    
09
(12 lần)
  1 1 1   1   1       1         1   2     1 1   1            
10
(6 lần)
  1                           1     1         1   1   1      
11
(11 lần)
2   1 1               1       1     1     1     1   1 1      
12
(11 lần)
    1                 1     1     1   1     1 1 1 1 1       1
13
(12 lần)
1           1 1     1 2           1   1 1 1     1       1    
14
(8 lần)
                                  2   2   1     1     1 1    
15
(11 lần)
1       1     1                             1     2 1   1 1  
16
(7 lần)
      1     1       1   1   1   1 1                          
17
(8 lần)
1                         3 1 1       1         1            
18
(8 lần)
  1 1     1             1   1               1   1           1
19
(7 lần)
                    1   2 2   1                           1  
20
(7 lần)
              2         1               1                 1  
21
(9 lần)
        1                     1 1       1     2   1          
22
(9 lần)
        2     1         1   1 1           1 1     1          
23
(7 lần)
1 1   1                               1 2             1      
24
(12 lần)
1   1 1 1 1 1       1         1                     1       3
25
(8 lần)
        2           1   1   1               1   1         1  
26
(13 lần)
1   1         1 1 1 1   1 1               1     1     1      
27
(7 lần)
                1 1               1 1               1        
28
(12 lần)
2   1         1       2   2   1             2             1  
29
(12 lần)
          2     1 1   1     1   1 1   1             1        
30
(15 lần)
  2 1 1             1             2 1   1         1 2 2   1  
31
(11 lần)
    1     1   1     1   1   1 1 2     1               1      
32
(4 lần)
                          1                   1     1 1      
33
(11 lần)
1         1 1   1 1   1         1                 1     1    
34
(8 lần)
    1               1     1     1 1   1         1           1
35
(8 lần)
1                           1 1     1 1   1   1           1  
36
(8 lần)
  2                     2           1     1           1   1  
37
(6 lần)
        2           1 1                           1 1        
38
(6 lần)
              1         1 1 1             1                 1
39
(8 lần)
                          1     1   1     1       1   1 1   1
40
(10 lần)
      1 1             2   1       1         1       1     1 1
41
(5 lần)
        1 1                     1     1   1                  
42
(5 lần)
      1 1             1             1         1              
43
(9 lần)
    1               1   2         1         1       2 1      
44
(6 lần)
                        1               1 1         1 2      
45
(8 lần)
  1                             1             2     1 1      
46
(11 lần)
              1 1 1 1         1     1   1   1   1            
47
(4 lần)
      1 1               1                           1        
48
(6 lần)
    1               1   1 1   1                           1  
49
(5 lần)
        1     1                           1 1   1            
50
(6 lần)
              1     1           1       1     2              
51
(7 lần)
  1         1         1         1                 1   1   1  
52
(11 lần)
1       1   1       1 2     1   1     1 1   1                
53
(2 lần)
                    1                                   1    
54
(12 lần)
1     1   1 1       1               1   1   1   2       2    
55
(12 lần)
      1     1       1     1           2   2         1     3  
56
(7 lần)
    1 1     1                   1       1         1     1    
57
(10 lần)
1   1 1               1     1     1   1     1               2
58
(6 lần)
      1     1                     1   2                 1    
59
(6 lần)
  1 1 1                       1                           1 1
60
(6 lần)
          1                             1     1           1 2
61
(6 lần)
          1         2 1                           1       1  
62
(12 lần)
  1             1 1       1 1   1       1 1   1             1
63
(7 lần)
                1 1     1                           1   1    
64
(6 lần)
        2   1                   1   1 1                      
65
(9 lần)
    2       1             2       1       1   1   1          
66
(10 lần)
  1   1   1 1 1           1 1 1             1         1      
67
(12 lần)
1           1   1 1 1               2   1 1     1            
68
(8 lần)
    1 1                 1   2       1       1   1            
69
(7 lần)
      1 1                                       2 1         2
70
(9 lần)
2           1 1     1       1           1   1             1  
71
(9 lần)
  2   3                       1     1       1   1            
72
(14 lần)
  2         1 1     1       1   1     1 1 1   2   2          
73
(8 lần)
            1 1                         2   1 1         1   1
74
(11 lần)
        2               1 1   1 1 1 1           1   1   1    
75
(8 lần)
    1     2 1                     1     1       1     1      
76
(11 lần)
1 1             1 1         1                 1     1   1 1  
77
(15 lần)
  1   2         1 1         1 2 1     1       1         2    
78
(3 lần)
    1   1     1                                              
79
(4 lần)
              1                   1       1               1  
80
(3 lần)
  1                             1       1                    
81
(4 lần)
  1                                               1 1 1      
82
(8 lần)
1     1   1   1       2       1                             1
83
(10 lần)
1 2     1 1   1         1 1                   1   1          
84
(6 lần)
      1     1                 1                         1    
85
(7 lần)
1                     1         1 1 1   1             1      
86
(10 lần)
      1                   1   2           1 2   1            
87
(7 lần)
      1   1                   1       1 1 1   1              
88
(4 lần)
            1                     1                 1       1
89
(6 lần)
                          1       1         1     1     1   1
90
(12 lần)
    1       1         2 2   1 1                 1   1 1 1    
91
(9 lần)
            1 1           1                 1 1       2      
92
(16 lần)
  1     1 1     1 1       1         1       2       1 2 2    
93
(10 lần)
    1   1     1     1         1     2   1                    
94
(11 lần)
1 1     1   1           2         1     1                 1  
95
(14 lần)
1 1 1                             1   2       2     1     1 2
96
(14 lần)
          1     1 1           1   1 1 1   1 1     1          
97
(9 lần)
        1   1 1                 1   1 1 1     1   1          
98
(12 lần)
        1     1 1 1   1         2               1         2  
99
(11 lần)
1                           1   1 1 1 1 1 1   1             2