Cặp số
Tổng số lần ra
15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10
00
(9 lần)
    1     1 1             1         2 1 1 1                  
01
(6 lần)
1   1           1   1                 1                     1
02
(11 lần)
      1             1 1       2 1   1       1     1     1   1
03
(6 lần)
                  1     1       1         1     1       1    
04
(6 lần)
  1   1     1   1                     1     1                
05
(7 lần)
  2         1             1 1             1     1            
06
(7 lần)
    1                   1       1     1     1             2  
07
(7 lần)
1                 1 1             1   1         1           1
08
(5 lần)
        1               2       1                           1
09
(10 lần)
              1   2         2           1       1       3    
10
(10 lần)
1 1     1 1         1   1         1           2     1        
11
(9 lần)
    1     2       1   1 1     1 1                         1  
12
(8 lần)
                          1   1 1           1       1     1 2
13
(9 lần)
  1 1           1     2       1           1 1       1        
14
(7 lần)
      1   1 1                     1       2             1    
15
(8 lần)
2 1     1 1                                     1   1     1  
16
(7 lần)
1         1     1   1 1         1         1                  
17
(7 lần)
                  1       1     1   1 1         1 1          
18
(8 lần)
        1       1             1 1           1     2 1        
19
(5 lần)
    1               1           1 1                 1        
20
(9 lần)
      1 1     2   1             1   1   1                   1
21
(5 lần)
1           1 1       1       1                              
22
(6 lần)
  1 1           1 1               1       1                  
23
(11 lần)
      1   1         1   1   1 1     1     1     1         1 1
24
(13 lần)
1   1         1             1 1 1 1 2       1     1       2  
25
(15 lần)
  1 1       1   1   2       1         2   1 1 1 1   1 1      
26
(6 lần)
  1           1             1 1                       1 1    
27
(16 lần)
      1     1   1 1   1   2   1   2   1       2   2 1        
28
(10 lần)
          1         1 1   1     1   1       1   2 1          
29
(4 lần)
  1       1   1                   1                          
30
(9 lần)
      1 1 1       1         1 1 1 1                   1      
31
(5 lần)
        1               1                           1 2      
32
(9 lần)
  1         1 1     1                         1     1 1 1 1  
33
(8 lần)
    1 1         1       1   1               1             1 1
34
(8 lần)
    1                   1       1       1   1   1     1     1
35
(8 lần)
    1           1 1           1               1         2   1
36
(7 lần)
1   1 1               1         1     1   1                  
37
(5 lần)
  1           1                           1     1   1        
38
(10 lần)
      1         3                     1 1         1 1 1 1    
39
(6 lần)
        1                         1       1   1   1         1
40
(3 lần)
      1             1               1                        
41
(9 lần)
  1 1         1   1       1 1         2     1                
42
(4 lần)
            1           1 1   1                              
43
(11 lần)
                    1 1       1   1 1 3           1   1 1    
44
(6 lần)
              1     1     1             1   1   1            
45
(6 lần)
                    1 1 1                   1   1 1          
46
(5 lần)
1 1   1         1               1                            
47
(13 lần)
1   1     1 1 1 1 3     1         1               1         1
48
(2 lần)
  1           1                                              
49
(9 lần)
1                     1 1 1       1               1 1     1 1
50
(6 lần)
      1               1 1 1                 1         1      
51
(7 lần)
          1     1           1           2           1     1  
52
(10 lần)
            2       1   1           1     1           1 1 1 1
53
(11 lần)
  1                 1     1         2 1 1 1     1     1 1    
54
(9 lần)
1   1       2               1 1     1                       2
55
(16 lần)
  1     1       1 1 1   1   1       1   1     1 3         2 1
56
(4 lần)
1     1                         1             1              
57
(7 lần)
  1   1     1                   1   1             1       1  
58
(7 lần)
              1 1     1   2             1           1        
59
(11 lần)
1       1           1     1       2           1 1   2   1    
60
(9 lần)
          3     1   1       1                 1   1     1    
61
(5 lần)
  2 1                     1                               1  
62
(12 lần)
1           1   1   1 1             1   2 1 1 2              
63
(13 lần)
          2 1 1         1       1   1     1       2   1 2    
64
(14 lần)
            2   1 1 1           1     1     2 1     1 1   1 1
65
(13 lần)
      3   1 1     2           2               1     1   1 1  
66
(13 lần)
    1 2 2       1   1             1           1     1 1 1   1
67
(5 lần)
                          1   1         1           2        
68
(7 lần)
                  1     1 1 1 1           1             1    
69
(9 lần)
  1       1 1     1     1         1           2     1        
70
(11 lần)
1                           2   1 1     1   2         1 2    
71
(10 lần)
        1     1       1       1   1 1     1         1 1   1  
72
(11 lần)
    2   2         1         1       1     1 1         1   1  
73
(10 lần)
  1 1         1           1 1       1         2         1 1  
74
(10 lần)
        2 1           1         1   1           1   1 2      
75
(10 lần)
1   1 1     1 2   1                         1     2          
76
(9 lần)
2 1                         1                   1 1       1 2
77
(11 lần)
1       1   1               1           2     1   1   1 1   1
78
(7 lần)
  1 1   1               2                       1         1  
79
(9 lần)
2         1 1       1       1         1 1       1            
80
(11 lần)
    1   2 1   1 1               1 1 1     1       1          
81
(6 lần)
                  1   2       1         1             1      
82
(7 lần)
          1   1           1 1           1         1   1      
83
(4 lần)
              1                 1                     2      
84
(11 lần)
  1   1 1             2 1   1             1   1 1         1  
85
(14 lần)
      1   1       1 1         2   1     3 2               1 1
86
(5 lần)
    1 2       1             1                                
87
(8 lần)
    2   1                 1     1 1             1 1          
88
(8 lần)
              1     1     1         1 1       2   1          
89
(8 lần)
                      1 1             2   1 1       1     1  
90
(8 lần)
1         1                   2       1     2   1            
91
(10 lần)
                1 1             1 1 2     1   1     1       1
92
(7 lần)
1             1 1           1         1 1     1              
93
(7 lần)
1       2 1               1           1   1                  
94
(9 lần)
  1     1   1       1 1     1         1                 1   1
95
(9 lần)
                1     2 2         1         1     1         1
96
(3 lần)
                                  1     1               1    
97
(10 lần)
  1   1               1   2           1 1   1   1     1      
98
(12 lần)
1       1   2 2 1 1   1 1 1       1                          
99
(4 lần)
      1                       1         1             1