Cặp số
Tổng số lần ra
08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11
00
(8 lần)
                2                   1 1 1         1     1 1  
01
(8 lần)
1 1           1 1     1   1                   1   1          
02
(7 lần)
      1       1                 1   1 1   1         1        
03
(7 lần)
            2     1         1   1     1   1                  
04
(8 lần)
2     1             1         1                 1   1     1  
05
(10 lần)
              1 2   1     1           1   1     2         1  
06
(6 lần)
1       1     1                         1 1       1          
07
(4 lần)
                  1 1           1             1              
08
(7 lần)
    1   1               1         1   1   1           1      
09
(12 lần)
1 1 1     2 1       1   1 1           1   1                 1
10
(6 lần)
      1                             1         1 1     1 1    
11
(6 lần)
          1       1   1                           1     2    
12
(7 lần)
2             1     1               1   1   1                
13
(11 lần)
  1 1 1 1             1           2 1 1         1 1          
14
(9 lần)
        1     1 1         1           1   1         1   1 1  
15
(10 lần)
1 1     1       1                     1       2 1     1 1    
16
(8 lần)
1             1               1           1 2 1         1    
17
(6 lần)
    1 1           1   2                     1                
18
(5 lần)
        1     1 1         1                           1      
19
(13 lần)
        2 1     1     1 1   1 1 3   1             1          
20
(12 lần)
1         1           1 2             1 1 1         1 1     2
21
(9 lần)
    1 2                             2 1       1           1 1
22
(8 lần)
        1         1   1         1       2       1 1          
23
(9 lần)
1         1                 1         1   3         1   1    
24
(7 lần)
  1         1                   1       1     1   1         1
25
(10 lần)
    2       1           1 2             1       1 1       1  
26
(9 lần)
1     1                   1   1       1   1 1   1           1
27
(9 lần)
  2   1             1   1       1     1             1     1  
28
(9 lần)
          1     1     1 1     1 1 1     1               1    
29
(7 lần)
            1 1         1                 1     1       1   1
30
(14 lần)
    1   1         2   1       1 1   2   1 1         1 1 1    
31
(6 lần)
1 1             1           1               1         1      
32
(5 lần)
                                  1   1         1         1 1
33
(12 lần)
1 1   1 1         2           1 2       1         1 1        
34
(5 lần)
          1       2         1                     1          
35
(9 lần)
1 2 1       1       1     1 1                     1          
36
(9 lần)
    2   2 1                 1                 1   1 1        
37
(10 lần)
2                 1           1 1   1 1   1     1           1
38
(5 lần)
                  1             1   1   1           1        
39
(6 lần)
            1 1   1                   1 1             1      
40
(9 lần)
  1       1       1 2   1 1 1                       1        
41
(9 lần)
    1           1       1   1         1 1       1 1         1
42
(7 lần)
  1                     1     1   1 1   1                 1  
43
(7 lần)
              1       1 1   1 1       1     1                
44
(4 lần)
                1       1               1                   1
45
(5 lần)
                2 1               1         1                
46
(9 lần)
          1         1     1 1           1   1 1 1   1        
47
(9 lần)
                  1       1         1     1   1   1     1 1 1
48
(9 lần)
    1   1 1   1           1   1   1             1           1
49
(6 lần)
      1 1                           1     1 1 1              
50
(8 lần)
        1   1   1           1             1 2       1        
51
(9 lần)
    1         1 2       1     1   1         1           1    
52
(9 lần)
                    1 1 1 1   1     2                     2  
53
(8 lần)
1 1 1         1                   1 1     1     1            
54
(7 lần)
                        1   1   1             1   1       2  
55
(13 lần)
1     1 1             1 1     1 1 1     3       1     1      
56
(12 lần)
      1   1       1   4   1       1     1     1     1        
57
(12 lần)
1 1 1                 1 1     1     1 1     1   1   1     1  
58
(4 lần)
                  1                       1 1               1
59
(11 lần)
        1   1   1   1 1   1 1               2 1       1      
60
(6 lần)
        1     1                     1                   3    
61
(13 lần)
  1   1   1 1     1         2   1     1 1       2 1          
62
(8 lần)
                          1   2   2     1     1           1  
63
(9 lần)
      1 1             1         1   1                   2 1 1
64
(10 lần)
    1     1 2 1         1       1         1               2  
65
(8 lần)
  1   1   1                                         3   1 1  
66
(8 lần)
  1         1                     1               1 2 2      
67
(7 lần)
  1     1                     1 1   1 1 1                    
68
(9 lần)
      1     1 1 1   1       1     1       1 1                
69
(7 lần)
    1   1                         1   1         1       1 1  
70
(11 lần)
        1 3 1     1     1         3           1              
71
(7 lần)
1     1           1           1             1         1     1
72
(8 lần)
            1                 1     1   1         2   2      
73
(10 lần)
  1         1 2       1   1                 1   1 1         1
74
(7 lần)
  1                 2           1                     2 1    
75
(13 lần)
    2       1     1 1   1   1                 1   1 1     1 2
76
(7 lần)
            1       1     1 1                 2 1            
77
(9 lần)
      2     1 1   1             1             1       1   1  
78
(7 lần)
                      1     1     1       1     1 1   1      
79
(9 lần)
  1           2         1           1         2         1 1  
80
(13 lần)
    2           1   1 1 1 1                 1     1   2 1   1
81
(7 lần)
1           1   2 1       1                 1                
82
(8 lần)
                1   1 1         1 2                     1   1
83
(8 lần)
3     1       1 1   1                                       1
84
(11 lần)
1 1 1     1         1       2   1               1   1 1      
85
(7 lần)
    1 1     1     1                 1               1   1    
86
(13 lần)
              2     1   1 1 1       1     1 1     1 2       1
87
(11 lần)
    1 1 1   1   1             2             1     2   1      
88
(5 lần)
        1                 1     1       1                   1
89
(7 lần)
  1       1               2   1       1   1                  
90
(7 lần)
        1 1                 1 1 1             1         1    
91
(10 lần)
      1   2 1       1 1     2     1   1                      
92
(7 lần)
  1 1     1 1                             1   1             1
93
(7 lần)
                  1     1     1               1       2 1    
94
(7 lần)
      1             1         1         1       1     1   1  
95
(6 lần)
                      2 1     1       1     1                
96
(3 lần)
      1                   1 1                                
97
(13 lần)
        1 2 1 1 1   1             1 1 1     1   1   1        
98
(13 lần)
1 1   1       1           1       2           1       1   2 2
99
(6 lần)
  1 1               2                       1       1