Cặp số
Tổng số lần ra
13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12
00
(3 lần)
      1     1               1                                
01
(15 lần)
  1     1         1   1   1       2     1   1     1 1 1 1 1 1
02
(6 lần)
  1                     1         1         1   1         1  
03
(7 lần)
    1                   1     1 2     1                   1  
04
(7 lần)
  1   1     1       1               1             1         1
05
(9 lần)
  1             1   1         1 1     1     1 1 1            
06
(6 lần)
    1           1     1         1   1               1        
07
(8 lần)
1   1     1             1     1   1                   1     1
08
(9 lần)
    1     2 1   1   1     1       2                          
09
(4 lần)
          1                         2         1              
10
(8 lần)
      1   1   2 2                   1                   1    
11
(11 lần)
1 1 1                     1 1 1   1     1 1       1   1      
12
(8 lần)
1                       1   1       1   1         2       1  
13
(9 lần)
1     1   1   2   1                 1 1                     1
14
(15 lần)
    1 1         1 2     1         2   2 1 2       1       1  
15
(7 lần)
                        1     1     1     1 1         1 1    
16
(8 lần)
1   1           1       1         1 1       1 1              
17
(9 lần)
1 1     1 1         1 1               1             1   1    
18
(7 lần)
  1                 1           1   1     1         1   1    
19
(2 lần)
1                                     1                      
20
(11 lần)
    2 2 1   1     2         1     1               1          
21
(8 lần)
            1         1   2 1               1   1       1    
22
(8 lần)
            1   1   1     1           1   1     1       1    
23
(11 lần)
  1     1       1   1         2     1     2       1       1  
24
(9 lần)
  1               1       1 1 2             1 1             1
25
(3 lần)
                        1         1               1          
26
(10 lần)
    1         3           1               1 1             3  
27
(6 lần)
        1               1     1 1     1     1                
28
(8 lần)
                  1 1         1   1 1     1 1           1    
29
(9 lần)
            1       1   1 1 1   1               1   1   1    
30
(6 lần)
  1     1                   1     1                 1   1    
31
(8 lần)
                      2     2           1       1     1 1    
32
(12 lần)
          2   1         1     1   1         1 2   1     1 1  
33
(10 lần)
      3           2         2         1   1         1        
34
(5 lần)
1 1                   1                         1     1      
35
(6 lần)
                      2         1         1               1 1
36
(12 lần)
  1       1       1     1 1       1       1 2       1 1   1  
37
(10 lần)
1     1   1   1 1 1     1     1     1                 1      
38
(3 lần)
1   1                                                   1    
39
(4 lần)
    1   1                   1           1                    
40
(6 lần)
1                     1   1           1 1             1      
41
(10 lần)
              1   1   1       1     1     1 1   1   1       1
42
(9 lần)
          1 1   1       1 1                 1   2     1      
43
(4 lần)
                        2   1             1                  
44
(7 lần)
      1                 1 1           1 1       1   1        
45
(9 lần)
      1 1                               1   2 1       1 1 1  
46
(8 lần)
  1         1         1     1   1             1   2          
47
(11 lần)
    1           1         1   1 3   1           2         1  
48
(13 lần)
  1   2   1   1           1   2         1         1   3      
49
(12 lần)
  1 1       1     1               1   1     1 1   1     2   1
50
(9 lần)
1     1 1 1 1     1 1   1                             1      
51
(10 lần)
1               1     1   1 1                 1     3   1    
52
(11 lần)
1   1             1           1 1 2 1   2     1              
53
(11 lần)
          2 1 1   1                             1 1     3 1  
54
(6 lần)
          1       1                                 1 1     2
55
(6 lần)
    1     1                             1     2     1        
56
(12 lần)
2 1   1             2       1 1       1       1             2
57
(6 lần)
            1   1   1                   1 1 1                
58
(11 lần)
                        1   2   1   2 1       2           1 1
59
(12 lần)
1 1   1 1             1 1 1     1         2   1   1          
60
(8 lần)
  1       1         2       1                   1 2          
61
(5 lần)
1       1             1   1               1                  
62
(15 lần)
1 1     2       1   1   1           2 1         1   1 2     1
63
(14 lần)
2         1 2 1 1     1             2 2             1       1
64
(8 lần)
1       2           1     1                             1 2  
65
(4 lần)
                  1           1   1               1          
66
(6 lần)
        1     1 1                   1       1             1  
67
(11 lần)
        1       1       1       1         1 1   2       3    
68
(10 lần)
1           1   1           1 1                 1   1     2 1
69
(3 lần)
              1                                       1   1  
70
(7 lần)
        1   1 1 1                       2     1              
71
(10 lần)
              1 1 1   1 1   1                   1 1 1   1    
72
(10 lần)
1   1 1             1     1     1         2 1 1              
73
(9 lần)
1   1   1 1     1           1 2       1                      
74
(8 lần)
    1 1           1 2           1 1         1                
75
(6 lần)
              1                       3           1 1        
76
(9 lần)
    1 1       1       1               1 1       1     1     1
77
(8 lần)
  1 1       1 1         1     1       1                 1    
78
(10 lần)
            1 1   1 1     1   1 3                           1
79
(4 lần)
          1   1   1                             1            
80
(15 lần)
  1   1 1   2                   3 2     1     1 1     1     1
81
(11 lần)
          1       1 1   1 1 1 1 1 1 1 1                      
82
(6 lần)
      1     1                               1   1       1   1
83
(6 lần)
  1           1 1     1                       1     1        
84
(9 lần)
1 1   2 1   1                           1 1               1  
85
(7 lần)
    3     1               1                     1 1          
86
(5 lần)
  1 1                 1                 2                    
87
(10 lần)
        1             1                 1 1   2   1 2       1
88
(10 lần)
      1 1           1 2   2           1         1           1
89
(12 lần)
        1   1 1     2       1 1     2             1 1     1  
90
(9 lần)
  1 1     1             1               3   1         1      
91
(9 lần)
            1   1 1   3             1     1         1        
92
(5 lần)
  1         1                         1 1         1          
93
(12 lần)
  1 1     2 1 1 1               1           1 1     1       1
94
(6 lần)
1                       1                             2   2  
95
(6 lần)
        1         1         1                 1       1     1
96
(12 lần)
        1     2 1   1       1             1   1       1     3
97
(9 lần)
      1           1       1     1 1             1   1 1   1  
98
(5 lần)
                      1           2         1 1              
99
(5 lần)
        1       1   1     1             1