Cặp số
Tổng số lần ra
14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/01 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01
00
(6 lần)
1   1                   1                   1     1       1  
01
(8 lần)
          1   1       1                 1   1   1     1     1
02
(11 lần)
  1 2 1 1       1             1 1       1       1         1  
03
(8 lần)
                    1 1   1 1 1           1       1     1    
04
(10 lần)
        1       1 1     1 1     1           1 1       2      
05
(7 lần)
      1 2                                         1     2   1
06
(4 lần)
1       1                                               1 1  
07
(3 lần)
                                              1           2  
08
(8 lần)
      2                           1           1 1   1 1 1    
09
(5 lần)
                            1           1 1             2    
10
(6 lần)
      1               1     1     1       2                  
11
(6 lần)
                1         1               1 1   1         1  
12
(6 lần)
1     1                             1     2                 1
13
(3 lần)
    1       1   1                                            
14
(4 lần)
                                              3       1      
15
(8 lần)
1       1   1               1   1               1     1     1
16
(4 lần)
        1               1                     1           1  
17
(7 lần)
                1         1     1   1     1 1         1      
18
(5 lần)
                1                 1           1   1 1        
19
(2 lần)
    2                                                        
20
(4 lần)
1 1                           1                           1  
21
(10 lần)
      1                     1     1 1       3       1       2
22
(10 lần)
  1   1 1                   1     1     1 1   1 1       1    
23
(5 lần)
  2                         1                         1     1
24
(5 lần)
  1                           2 1                         1  
25
(7 lần)
  1 1 1   1   1                   1             1            
26
(7 lần)
                1               2       1 1   1             1
27
(5 lần)
      1     1               1     1       1                  
28
(6 lần)
                                              1   2     1   2
29
(9 lần)
    1             1           1   1 1       2       1     1  
30
(5 lần)
        2           1   1                   1                
31
(4 lần)
  1                           1                     2        
32
(8 lần)
        1 1   1     1           1       2         1          
33
(6 lần)
    1           1         1     2                   1        
34
(5 lần)
                                  1 1               1   1 1  
35
(7 lần)
  1 1               1         1 1     1   1                  
36
(7 lần)
      1         1         1                   1 1 1     1    
37
(9 lần)
      3         1               1                 1 1 1   1  
38
(6 lần)
        1           1         1                   1       2  
39
(7 lần)
    2                           1         1     1     2      
40
(5 lần)
        1                 1   1           1         1        
41
(2 lần)
                                1                           1
42
(7 lần)
        1                 2       1       1             1   1
43
(7 lần)
                    1       1     1   1   1     2            
44
(5 lần)
                          2           1           1 1        
45
(6 lần)
                                2 1   1     1               1
46
(4 lần)
                            1 1           1                 1
47
(6 lần)
        1                   2 1 1                     1      
48
(4 lần)
                1           1               1   1            
49
(8 lần)
  2                           1   1       1     1   1       1
50
(11 lần)
    1   1         1       1 1   2 1           3              
51
(9 lần)
  1             1         1 1     1       1       2 1        
52
(5 lần)
1 1                                           1 1     1      
53
(9 lần)
  1   1     1               1   1                 1   1   1 1
54
(6 lần)
        1       1           1                 1 2            
55
(11 lần)
          1 1 1   1       1               1 2     1   1 1    
56
(7 lần)
  1               1           1           1 1 1     1        
57
(7 lần)
  1                           2 1         1 1       1        
58
(3 lần)
    1           2                                            
59
(2 lần)
      1                                   1                  
60
(7 lần)
    1           1           1             1   1         1 1  
61
(3 lần)
            1                                       1       1
62
(12 lần)
      1 1               1     1           1 1   2 1 1 2      
63
(5 lần)
  1   1                                           2     1    
64
(2 lần)
        1             1                                      
65
(2 lần)
                              1               1              
66
(10 lần)
  2 2 1 1       1         1                   1           1  
67
(4 lần)
      1           1                           1           1  
68
(3 lần)
      1                 1               1                    
69
(1 lần)
                                                        1    
70
(9 lần)
                        1 1 1 1 1         1     1 1     1    
71
(8 lần)
1               1         1                   1 1   1   1   1
72
(6 lần)
                                3 1         1       1        
73
(8 lần)
1       1       1       1 1 1               2                
74
(4 lần)
      1             1     1 1                                
75
(5 lần)
            1               1 1                     1       1
76
(8 lần)
  1   1               1           1             1 1   1 1    
77
(11 lần)
    2     1   1   1       1               1       1     1 2  
78
(3 lần)
  1                                         1 1              
79
(11 lần)
    1 1   1   1     1 2             1               2   1    
80
(13 lần)
  1 1 1 1 1   1 1         1           1       1 1       1   1
81
(5 lần)
      1 1 1   1               1                              
82
(6 lần)
                            1               1             3 1
83
(7 lần)
        1                 1   1     1                 2 1    
84
(5 lần)
                  1       1 1                 1             1
85
(13 lần)
    1       1   1     1       1   1           1 2 2 1     1  
86
(5 lần)
                1           1     1               1   1      
87
(4 lần)
  1                               1                   1   1  
88
(9 lần)
    1   1       1         2 1   1 1         1                
89
(6 lần)
  2     1                 1 1                           1    
90
(2 lần)
                                  1             1            
91
(11 lần)
    1                     1   2     1 1           1 1 3      
92
(3 lần)
  1                                     1   1                
93
(3 lần)
    1           1                                       1    
94
(9 lần)
                                1 2             1   1 1 1   2
95
(8 lần)
  1 1                             1   1           2       1 1
96
(5 lần)
                              1   1   1         1         1  
97
(3 lần)
                                                    1   1   1
98
(5 lần)
      1                           1         1         1     1
99
(6 lần)
    1   1       1             1             1       1