Cặp số
Tổng số lần ra
14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 14/02 13/02 12/02
00
(8 lần)
      1     1           1 1 1               1   1   1
01
(2 lần)
                  1                         1        
02
(6 lần)
              1     1                 1           1 2
03
(2 lần)
                                  2                  
04
(4 lần)
  1   1                 1 1                          
05
(2 lần)
            1 1                                      
06
(7 lần)
1       1 1 1 1     1                           1    
07
(6 lần)
1 1       2   1 1                                    
08
(4 lần)
  1                               2           1      
09
(9 lần)
  1     2 1         1 1 1                   1 1      
10
(3 lần)
      1       1                   1                  
11
(4 lần)
1         1       1           1                      
12
(5 lần)
                        2 2                     1    
13
(6 lần)
        1     1     1       1           1           1
14
(6 lần)
    1       3 2                                      
15
(7 lần)
            1   1   1   2             1         1    
16
(2 lần)
      1             1                                
17
(5 lần)
    1     2     1                         1          
18
(6 lần)
    1       1 1 1               1   1                
19
(10 lần)
            1     1 2 3             1               2
20
(2 lần)
                                                1 1  
21
(1 lần)
          1                                          
22
(5 lần)
      1 1             2                           1  
23
(7 lần)
1     1   1 1                             1       2  
24
(7 lần)
          1 1 1 1       2                         1  
25
(6 lần)
1 1                         1       1             1 1
26
(6 lần)
  1 1             2 1   1                            
27
(7 lần)
1 1     1         1 2         1                      
28
(7 lần)
  1     1               1 1     1   1       1        
29
(10 lần)
1     1     2       2 1 1   1                       1
30
(4 lần)
    1 1 2                                            
31
(6 lần)
        1 2         1 1                           1  
32
(2 lần)
      1   1                                          
33
(1 lần)
                                                    1
34
(6 lần)
    1     1 2                           1   1        
35
(7 lần)
1       1     1         1                     1   1 1
36
(3 lần)
    1 1 1                                            
37
(3 lần)
        1 1 1                                        
38
(3 lần)
          1           1           1                  
39
(8 lần)
1   1   1           1 1         1                   2
40
(4 lần)
2             1                 1                    
41
(5 lần)
  1 1       1 1                           1          
42
(3 lần)
      1       1                               1      
43
(4 lần)
1     1                 1 1                          
44
(6 lần)
  1 1     1             1             1       1      
45
(2 lần)
        1                                     1      
46
(3 lần)
  2                           1                      
47
(4 lần)
    1 1           1                   1              
48
(4 lần)
        1       1 1                   1              
49
(7 lần)
1     2       1       1                           2  
50
(6 lần)
    1         3   1                                 1
51
(6 lần)
1 1     1 1                                   1   1  
52
(9 lần)
    1       1     1 1 2       1                 1 1  
53
(3 lần)
          1         1                             1  
54
(5 lần)
2         1             1           1                
55
(3 lần)
                1                     1 1            
56
(7 lần)
    1             1   3               1           1  
57
(6 lần)
  1         1     1     1   1                     1  
58
(11 lần)
      1     2 1 1 1 2 1           1                 1
59
(8 lần)
1 1       1         1 1 1 1               1          
60
(9 lần)
  1           1 1 2     1   1   1                   1
61
(4 lần)
    1                       1           1 1          
62
(2 lần)
1 1                                                  
63
(4 lần)
  1       1     1                                 1  
64
(2 lần)
        1             1                              
65
(5 lần)
          1     1 1                     2            
66
(9 lần)
        1       1 1 1         1                   2 2
67
(2 lần)
    2                                                
68
(2 lần)
              1         1                            
69
(2 lần)
  1     1                                            
70
(3 lần)
      1     1     1                                  
71
(4 lần)
1                     1       1                 1    
72
(5 lần)
        1     1   1   1             1                
73
(7 lần)
  1   2   1         1   1                       1    
74
(2 lần)
        1             1                              
75
(8 lần)
1 1 1     1 2   1 1                                  
76
(4 lần)
    1                         1             1     1  
77
(8 lần)
1   1   1                           1 1   1         2
78
(1 lần)
                                                  1  
79
(6 lần)
                2 2 1                               1
80
(4 lần)
1 1                                               1 1
81
(2 lần)
    1         1                                      
82
(4 lần)
              1       2 1                            
83
(7 lần)
    1       1 1 1       1 1                 1        
84
(3 lần)
                    1 1       1                      
85
(8 lần)
        1   1   2   1 1     1                       1
86
(3 lần)
      1       1       1                              
87
(5 lần)
    1     2         1                             1  
88
(7 lần)
1   1 1         1                   1   1           1
89
(6 lần)
    1             1 1           1                 2  
90
(3 lần)
1   1   1                                            
91
(8 lần)
1   1   1       1       1               1   1       1
92
(4 lần)
1 2                                               1  
93
(4 lần)
1               1               1                   1
94
(5 lần)
        1     1 1       1       1                    
95
(8 lần)
  1   2         3                                 1 1
96
(4 lần)
      1           3                                  
97
(4 lần)
      1         1                         2          
98
(6 lần)
  2         1   1 1                           1      
99
(6 lần)
      2                 2         1                 1