Cặp số
Tổng số lần ra
17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03
00
(9 lần)
        1   1           2           1 2             2        
01
(9 lần)
1 1     2       1 1   2             1                        
02
(6 lần)
1 1 1 1         1                 1                          
03
(9 lần)
                    1       2       1 1   1 1         2      
04
(5 lần)
1                                 1         1     1         1
05
(6 lần)
      1                         1                 1   1     2
06
(6 lần)
                                  1 1             1 1   1   1
07
(9 lần)
1     1 1     1         1 1 1       1     1                  
08
(9 lần)
1         1   1     1     1 2     1   1                      
09
(5 lần)
                      1   1             1   1   1            
10
(11 lần)
    1     2     1     1 2 1   1     1                     1  
11
(7 lần)
            1                   1   2       2   1            
12
(9 lần)
        1       1             1   2       1             1   2
13
(10 lần)
    1               1   1 1           1         2 1     1 1  
14
(3 lần)
1               1                 1                          
15
(12 lần)
        2 2     1 1   1         1             1 2         1  
16
(8 lần)
1       1 1 1     2                 1               1        
17
(6 lần)
      1                   1     1               1 2          
18
(13 lần)
1 1       1 1       1   1   1   1 1       1   1           2  
19
(3 lần)
              1                                 1         1  
20
(5 lần)
  1                             1   1   1           1        
21
(6 lần)
  1           1 1   1       1           1                    
22
(11 lần)
1 1   1     1 1     1       1   1         2   1              
23
(8 lần)
              2 1   1             1         1       1       1
24
(7 lần)
1       1                   1       1     1           1   1  
25
(6 lần)
1       1   1                                       1   1 1  
26
(8 lần)
              2       1   1     1       1   1     1          
27
(8 lần)
      1                   1             1   1     1     2 1  
28
(10 lần)
      1         1 1 2 1 1           1       1   1            
29
(12 lần)
1   1 1 1     1 2     1         1       1 1   1              
30
(6 lần)
1                     1             1               1 1     1
31
(11 lần)
1 1 1   2 1 1                   1         1   1             1
32
(9 lần)
    1 1   1                         2   2         1     1    
33
(9 lần)
      1             1   1                               3 1 2
34
(4 lần)
                                                  2 2        
35
(7 lần)
1                 1     1   1         2               1      
36
(7 lần)
          1     1         1         1       1           1   1
37
(5 lần)
          1                                 1   1       1 1  
38
(9 lần)
1 1     1         1 1     1           1                 1   1
39
(8 lần)
1 1           1 1   1             1                 1 1      
40
(12 lần)
1 1             1   1 1   1         2                 2 1 1  
41
(8 lần)
  1     1   2   1       1         1                 1        
42
(8 lần)
          1     1 1           1       1 1         1       1  
43
(9 lần)
          1   1 1 1 1     1                       1     1 1  
44
(12 lần)
  1       1       1   1         1     3   1     1       1   1
45
(7 lần)
                  1 1         1           1     1     1     1
46
(15 lần)
  1   1   1 1     1     2   1     1 1       1     1   1 2    
47
(9 lần)
    1 1 1           1               2 1             1     1  
48
(7 lần)
    1 1                     1                     1   2 1    
49
(6 lần)
1           2                               1   2            
50
(10 lần)
          1     1       1             1 2 2 1         1      
51
(8 lần)
    1     1 1 1   1       1             1       1            
52
(8 lần)
    2         2     2     1                       1          
53
(5 lần)
  1     1 1                 1                               1
54
(6 lần)
                1     1     2           1                   1
55
(10 lần)
1 1   1                 1 1     1       1   2 1              
56
(5 lần)
    1 1   1                     1         1                  
57
(8 lần)
  2 1           1   1             1                     2    
58
(5 lần)
  1 1                   1             1   1                  
59
(7 lần)
            1     1                 1     1   1   1         1
60
(5 lần)
            1 1             1                     1         1
61
(8 lần)
      1 1 1         1 1           2       1                  
62
(8 lần)
        1     1   1         1         1 1   1             1  
63
(9 lần)
      1     1     2 1     1 1                   1     1      
64
(7 lần)
1                 1     2         1     1   1                
65
(9 lần)
1 1 1       1           1             1         1     1 1    
66
(5 lần)
  1     2             1                               1      
67
(17 lần)
1     1   1   1       1 2 1           1 1 2     3 1     1    
68
(8 lần)
      1         1 1   1   1           1   1           1      
69
(7 lần)
      1 1             1               1 1   2                
70
(5 lần)
      1                         1 1       1 1                
71
(7 lần)
                      1         1       3           2        
72
(5 lần)
1     1   1   1                                       1      
73
(7 lần)
          1 1 1             1                       1       2
74
(7 lần)
    1                 1   1 1 1   1                 1        
75
(3 lần)
                                1         1                 1
76
(12 lần)
  1       2         2       2   2   1 1           1          
77
(6 lần)
  1 1                   1                     1   1     1    
78
(7 lần)
        1     1                           1   1     2     1  
79
(8 lần)
  1   1                       1 1           2         1   1  
80
(6 lần)
                      1         1 1   1   1         1        
81
(10 lần)
1           1   1     1                 1   1       1 1   1 1
82
(10 lần)
              1 1       2 2 1             1     1   1        
83
(9 lần)
1   1       2                     1 1 1                 1 1  
84
(6 lần)
    2       1     1     1                                 1  
85
(15 lần)
  1 1   1     1 1     2             1   1   1   1   1 2   1  
86
(8 lần)
1         1     1 1       1       1             1         1  
87
(7 lần)
  1     1       1         1       1               1   1      
88
(14 lần)
    2 1       2   1         1   1 1   1 2           1   1    
89
(9 lần)
    1 1         1 1         1             1     2           1
90
(8 lần)
            2 1   1             1   1 1               1      
91
(6 lần)
  1 1   1             1         1                 1          
92
(6 lần)
  1                       1             1         1       1 1
93
(6 lần)
                          1 1     1   1           1       1  
94
(8 lần)
            1           1 1         1   1     1     1     1  
95
(8 lần)
      1           1 1         1 1 2                 1        
96
(12 lần)
    1         1     1 1   1 1   2           1     1   1   1  
97
(12 lần)
    1       2     1 1 2 1       1           1   2            
98
(9 lần)
      1 1         1 1             1   1   1         1   1    
99
(6 lần)
          1                   1                   1   1     2