Cặp số
Tổng số lần ra
17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04
00
(8 lần)
1               1 1 1       1   1     1           1          
01
(7 lần)
      1         2       1 1       1                         1
02
(8 lần)
    1           1         1 2           1             1     1
03
(4 lần)
                  1     1 1                               1  
04
(11 lần)
          1 3     1       1 1     1 1   1                   1
05
(5 lần)
    1             1             1 1     1                    
06
(6 lần)
              2 1 1 1                                 1      
07
(8 lần)
1           2   1         1         2                       1
08
(6 lần)
  1       1                                 1     1   1     1
09
(4 lần)
        1             1   1                               1  
10
(10 lần)
          1   1           1   1   1 1 1 1             2      
11
(14 lần)
2 2       1 1 1 1     1   1   1           1   1   1          
12
(10 lần)
  1             2 1   1             1     2           1 1    
13
(8 lần)
  1   1                               1   1         1 1 2    
14
(12 lần)
1 1 1   1       1   2   1       1 1                       1 1
15
(7 lần)
1                             1   2         2     1          
16
(11 lần)
    1 1             1       2 1         1     1 1   1       1
17
(5 lần)
        1                       2           1             1  
18
(11 lần)
1   1         2           1         1         1 1     1   1 1
19
(4 lần)
                1       1                   1     1          
20
(5 lần)
1                     2                       1 1            
21
(7 lần)
1             1                         1         1   1   2  
22
(15 lần)
      1 1     1     1 1   1 1     1     1 1 1     1   1   1 1
23
(12 lần)
1         1       1     1     1 1       1 2           1 1 1  
24
(7 lần)
1             1   1             1             2             1
25
(10 lần)
                    1 1     1       2     2     1 1         1
26
(6 lần)
        1           2   1 1                       1          
27
(10 lần)
1 1       1                       1   1     1 1 1   2        
28
(7 lần)
          1   1   2                 1           1     1      
29
(9 lần)
    1     1             1             1   2 1   1           1
30
(12 lần)
1         1 2 1         2   1           1           1 1     1
31
(17 lần)
  1   1   1   1           2 1 1 1     1       3   1 1   1   1
32
(11 lần)
      1           1   1 1               2 1 2   1         1  
33
(9 lần)
              1           1   1     1 1 1 1         1   1    
34
(8 lần)
1                             2       1             1   1 2  
35
(4 lần)
                                                        1 2 1
36
(10 lần)
  1 1   2               1         1   2 1                 1  
37
(7 lần)
                            1           1   2     1 1 1      
38
(11 lần)
  1           1 1 1   1       1                     1 2   1 1
39
(13 lần)
1 1 1 1                 1 1   2 3                         1 1
40
(9 lần)
      1   1       1             1           1   1     1 1   1
41
(5 lần)
1               1           1                         1 1    
42
(6 lần)
  1               1   1     1   1           1                
43
(5 lần)
              1                 1                   1 1   1  
44
(11 lần)
  1           1   1     1           1   1   1 1       2 1    
45
(10 lần)
2     1 1 1           1                       1 1   1   1    
46
(10 lần)
1   1     1       1         1     2       1   1 1            
47
(3 lần)
                    1               1 1                      
48
(7 lần)
1 1       1                 1       2           1            
49
(10 lần)
        1       1       1       1 1 1 1           2         1
50
(2 lần)
                          1                 1                
51
(6 lần)
    1     1               1           1   1       1          
52
(9 lần)
1       1   1   1     1       1 1                 1 1        
53
(11 lần)
  1     1   1       2     1     2                 2 1        
54
(10 lần)
  1 1       1                       1 1   1 1 1   1     1    
55
(8 lần)
      1             1         2   1       1               1 1
56
(8 lần)
      2       1         1       1             1     1 1      
57
(10 lần)
  1         2       1   1         1 1   2 1                  
58
(3 lần)
      1           1                                     1    
59
(4 lần)
        1               1                   1 1              
60
(9 lần)
    1           1   1 1     2         1       1           1  
61
(8 lần)
      1           1 2                 1       2       1      
62
(11 lần)
    1   2 1 1       1           1       1   2           1    
63
(8 lần)
1                   1                 1   1   1 2       1    
64
(8 lần)
                1   2 1   1 1                       1       1
65
(6 lần)
    1                     1             1         1     1   1
66
(12 lần)
    2       1 1           1 1   2   1 1   1         1        
67
(13 lần)
  1 2           1     2   1 1     1       1     1   1       1
68
(10 lần)
      1       1     1 1           1       1       3   1      
69
(8 lần)
        1 1     2     1       1   1             1            
70
(8 lần)
  1 1   2                         1 1         1         1    
71
(8 lần)
  1       1                   2   2   1         1            
72
(7 lần)
            3                                 1   1       1 1
73
(5 lần)
    1                     1       1             2            
74
(9 lần)
2     1         1     1     1 1   1             1            
75
(7 lần)
      2   1             1             1     1       1        
76
(7 lần)
      1           1           1   1     1 1             1    
77
(13 lần)
  1 2               1 1 2         1   1         2 1   1      
78
(6 lần)
                            1 1 2 1                 1        
79
(13 lần)
        2 2           1 1   1 2             2 1         1    
80
(6 lần)
1                         1           1         1   1   1    
81
(11 lần)
        2 1     1     1       2     1           1 1         1
82
(10 lần)
  1     1   1     1 1 1 2                           1     1  
83
(5 lần)
  1               1                     1               1   1
84
(9 lần)
1     1     2 1             1   1       1           1        
85
(7 lần)
      2               1                       1 1   1   1    
86
(9 lần)
      1           1                   2   1         1     2 1
87
(10 lần)
        1 1   2 1     1   1           1     1           1    
88
(11 lần)
  2 2 1             1   1 1 1 1     1                        
89
(9 lần)
        2     1 1       1   2   1       1                    
90
(6 lần)
                  2   1             2                   1    
91
(7 lần)
  1           1     1   1               1   1   1            
92
(12 lần)
1       1 1 5             1                   1   1     1    
93
(5 lần)
      1   1                     1 1   1                      
94
(10 lần)
        1         1   1 1           1     1 1 1       1   1  
95
(6 lần)
  1 1 1   1   1                                           1  
96
(9 lần)
            1   1 1 1               1     1         1   1 1  
97
(6 lần)
                              1     1       1 1     1 1      
98
(10 lần)
    1     1     2 1                 1 1 2         1          
99
(7 lần)
    1 1       2                         1 1     1