Cặp số
Tổng số lần ra
14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05 23/05 22/05 21/05 20/05 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05
00
(3 lần)
                      1 1                               1    
01
(4 lần)
                                  1       1     1   1        
02
(3 lần)
              1                                   1         1
03
(3 lần)
        1                                   1     1          
04
(6 lần)
2               1 1                               1   1      
05
(8 lần)
                            1   3 1     1         1         1
06
(2 lần)
        1                         1                          
07
(3 lần)
                          1     1                       1    
08
(5 lần)
                              1     1 1       1           1  
09
(5 lần)
                              1     1     1   1   1          
10
(7 lần)
                      1       1   1   2         1   1        
11
(12 lần)
                        1     1         1     2 1   1 1 2 2  
12
(10 lần)
              1         1   2 1 1   1           1     1   1  
13
(5 lần)
1           1                 1       1                   1  
14
(7 lần)
                      1       1               1     1   1 1 1
15
(3 lần)
                                    1             1     1    
16
(6 lần)
                  1                         1 1 1     1     1
17
(4 lần)
          1                         1       1   1            
18
(8 lần)
      1                         1   1 1   1           1 1   1
19
(9 lần)
          1     1       1     1 2 1             1   1        
20
(3 lần)
                              1                 1       1    
21
(11 lần)
      1     1       1       1   1 1 1   2       1       1    
22
(3 lần)
        1                                   1         1      
23
(9 lần)
  1                               2 1           1   1 2 1    
24
(9 lần)
                          1 1               2 2 1 1     1    
25
(5 lần)
    1                               1 1         1 1          
26
(4 lần)
                              1                   1 1 1      
27
(6 lần)
  1       1                               1           1 1 1  
28
(4 lần)
      1         1             1   1                          
29
(5 lần)
                                      1 1         2         1
30
(8 lần)
1                           1 1 1   1         2         1    
31
(3 lần)
                                    1     1               1  
32
(4 lần)
                  1                             2   1        
33
(3 lần)
        1   1                               1                
34
(7 lần)
        1                           1 1       1     1 1 1    
35
(3 lần)
                  1           1         1                    
36
(7 lần)
                        1   1 1         1     1           1 1
37
(5 lần)
  1                         1         1 1             1      
38
(7 lần)
            1                   1 1   2   1               1  
39
(6 lần)
                      1 1               1               1 1 1
40
(11 lần)
              1     1 1       1 1   1       1     2 1 1      
41
(3 lần)
                                          1     1       1    
42
(5 lần)
                    1         1           1 1             1  
43
(4 lần)
1 1                                       1           1      
44
(6 lần)
                  1                     3   1             1  
45
(4 lần)
                                        1           1   2    
46
(11 lần)
            2     1             1     1   2         1 1 1   1
47
(4 lần)
                            1         2         1            
48
(7 lần)
                1     1                 2 1             1 1  
49
(9 lần)
      1                     1       1 1   1 1   1 2          
50
(5 lần)
1   1   1                       1                     1      
51
(2 lần)
                                            1               1
52
(9 lần)
    1     1   1                   1     1 2   1         1    
53
(5 lần)
                          1           1   1       1       1  
54
(9 lần)
    1 1           1               1 1     1         1     1 1
55
(4 lần)
                                1       1         1 1        
56
(3 lần)
      1                                 1             1      
57
(2 lần)
1                                                         1  
58
(3 lần)
      1                                         2            
59
(5 lần)
            1   1         1     1       1                    
60
(4 lần)
                                1             2             1
61
(5 lần)
                            1     1         1       1 1      
62
(8 lần)
    1                         1   2   1         1 1         1
63
(4 lần)
                              1 1                 1     1    
64
(10 lần)
                              1   1   1       1 3 1 1 1      
65
(6 lần)
              1                     1 1   1   1             1
66
(6 lần)
              1                 1           1       1       2
67
(10 lần)
        2                   1     1   1     1       1     1 2
68
(5 lần)
                            1 1   1 1             1          
69
(5 lần)
                          1         1           1 1   1      
70
(7 lần)
              1             1       1   1         1       1 1
71
(5 lần)
                                  1         1 1 1         1  
72
(9 lần)
          1               1   1         1   2 3              
73
(10 lần)
                    1             1 1 2     1 1   1 1       1
74
(4 lần)
                                1         1             2    
75
(4 lần)
                1     1             1   1                    
76
(5 lần)
                              1           2 1 1              
77
(7 lần)
                              1     1       1     1       1 2
78
(6 lần)
    1                 1         1     1             1 1      
79
(4 lần)
                              1     1   1     1              
80
(8 lần)
1   1       1                   1 1 1             1     1    
81
(3 lần)
  2                           1                              
82
(7 lần)
              1             1             1 1       2     1  
83
(4 lần)
                    1                     1 1             1  
84
(9 lần)
                                  1   2 1           2 2 1    
85
(10 lần)
                  1     2   1   1   2 1   1   1              
86
(4 lần)
                            1 1   1                   1      
87
(3 lần)
          1                                 1       1        
88
(8 lần)
                    2                             1 1     2 2
89
(1 lần)
                                                      1      
90
(4 lần)
  1                             1               1   1        
91
(10 lần)
          1               1 1     2 1     1 1 1           1  
92
(4 lần)
                                      1   1           1 1    
93
(4 lần)
                1   1         1               1              
94
(2 lần)
                                        1   1                
95
(4 lần)
                                        1       1         1 1
96
(1 lần)
                                        1                    
97
(7 lần)
  1             1         1     2 2                          
98
(2 lần)
                            1                               1
99
(8 lần)
    1 1   1                     1         1 1         1     1