Cặp số
Tổng số lần ra
12/07 11/07 10/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06 22/06 21/06 20/06 19/06 18/06 17/06 16/06 15/06 14/06 13/06 12/06
00
(3 lần)
                    1                 1 1                  
01
(4 lần)
                    1       2     1                        
02
(6 lần)
              1   1     1   1                   1 1        
03
(2 lần)
                          1             1                  
04
(2 lần)
                                                      2    
05
(1 lần)
                                            1              
06
(0 lần)
                                                           
07
(3 lần)
1 1                                     1                  
08
(2 lần)
1           1                                              
09
(2 lần)
        1                             1                    
10
(3 lần)
                    1       1                       1      
11
(3 lần)
                          1       1       1                
12
(4 lần)
    2 1             1                                      
13
(2 lần)
                                1                     1    
14
(4 lần)
          2             1 1                                
15
(3 lần)
                        2                 1                
16
(3 lần)
                            1                   1 1        
17
(2 lần)
                    1                     1                
18
(2 lần)
            1     1                                        
19
(1 lần)
              1                                            
20
(1 lần)
              1                                            
21
(2 lần)
                            2                              
22
(2 lần)
                  1           1                            
23
(1 lần)
                                                        1  
24
(2 lần)
                                              2            
25
(1 lần)
                                                          1
26
(4 lần)
  1   1         1     1                                    
27
(2 lần)
                                            1           1  
28
(3 lần)
      1     2                                              
29
(3 lần)
                    1             1   1                    
30
(3 lần)
                1                   1                 1    
31
(4 lần)
        1 1               1     1                          
32
(1 lần)
                              1                            
33
(3 lần)
1                           1                 1            
34
(2 lần)
                1               1                          
35
(1 lần)
                                                    1      
36
(2 lần)
                                  1         1              
37
(1 lần)
                                                        1  
38
(2 lần)
                                                1 1        
39
(2 lần)
                            1   1                          
40
(5 lần)
    1       1                                 1 1 1        
41
(2 lần)
                            1 1                            
42
(3 lần)
1                     1     1                              
43
(4 lần)
                      1         1                     1 1  
44
(1 lần)
                1                                          
45
(2 lần)
                                                    2      
46
(2 lần)
              1               1                            
47
(1 lần)
                            1                              
48
(2 lần)
    1                         1                            
49
(4 lần)
  1                         1     1           1            
50
(3 lần)
                          1                           1   1
51
(2 lần)
                1                                   1      
52
(2 lần)
                                        1                 1
53
(2 lần)
      1     1                                              
54
(6 lần)
  1                   1                     1   1 1       1
55
(2 lần)
      1       1                                            
56
(3 lần)
  1       1                             1                  
57
(5 lần)
    1 1 2                                             1    
58
(3 lần)
                        1   1         1                    
59
(3 lần)
                1   1           1                          
60
(1 lần)
                                    1                      
61
(1 lần)
                                          1                
62
(2 lần)
              1                                           1
63
(2 lần)
                1                                   1      
64
(3 lần)
                                    1           1 1        
65
(3 lần)
1                           1               1              
66
(0 lần)
                                                           
67
(2 lần)
        1                           1                      
68
(3 lần)
                  1                         1 1            
69
(3 lần)
    1                                 1   1                
70
(1 lần)
                                              1            
71
(1 lần)
              1                                            
72
(3 lần)
                        1   1   1                          
73
(2 lần)
      1           1                                        
74
(2 lần)
                            1       1                      
75
(2 lần)
  1                   1                                    
76
(0 lần)
                                                           
77
(2 lần)
                                  1     1                  
78
(3 lần)
                                        1 1               1
79
(1 lần)
                  1                                        
80
(3 lần)
                      1                               1   1
81
(5 lần)
                          1                     1 1     2  
82
(10 lần)
1   1   1 2                 2 2   1                        
83
(5 lần)
                        1   1   1     1             1      
84
(3 lần)
                            1         1   1                
85
(1 lần)
  1                                                        
86
(1 lần)
                                    1                      
87
(2 lần)
        1         1                                        
88
(1 lần)
                                                    1      
89
(3 lần)
  1                         1               1              
90
(2 lần)
        1                                               1  
91
(1 lần)
1                                                          
92
(5 lần)
                            2 1     1 1                    
93
(1 lần)
                      1                                    
94
(3 lần)
          1       1       1                                
95
(6 lần)
    1       1 1 1                 1         1              
96
(3 lần)
                    1       1       1                      
97
(6 lần)
                        1               1     1 1 1     1  
98
(4 lần)
1           1               1             1                
99
(6 lần)
      1   1           1   1 1                             1