Cặp số
Tổng số lần ra
11/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08 04/08 03/08 01/08 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 26/07 25/07 24/07 23/07 22/07 21/07 20/07 19/07 18/07 17/07 16/07 15/07 14/07 13/07 12/07
00
(0 lần)
                                                           
01
(1 lần)
                                                        1  
02
(1 lần)
                                                        1  
03
(2 lần)
                                      1           1        
04
(1 lần)
                                1                          
05
(2 lần)
                    1 1                                    
06
(1 lần)
                    1                                      
07
(6 lần)
              1                 1     1     1     1       1
08
(2 lần)
1                                                         1
09
(0 lần)
                                                           
10
(0 lần)
                                                           
11
(2 lần)
                1       1                                  
12
(1 lần)
  1                                                        
13
(1 lần)
                                        1                  
14
(3 lần)
        1   1 1                                            
15
(5 lần)
                1           1 1                            
16
(3 lần)
      1                                         1       1  
17
(7 lần)
  1     1             1                 1   1   1   1      
18
(5 lần)
    1                       1 1                            
19
(3 lần)
                          1       1       1                
20
(3 lần)
                1     1                       1            
21
(4 lần)
1               1                                   2      
22
(5 lần)
                    1       1 1                            
23
(9 lần)
1     1   1       1                       1     1     3    
24
(1 lần)
            1                                              
25
(3 lần)
  2 1                                                      
26
(2 lần)
                  1                               1        
27
(5 lần)
        1                           2 1       1            
28
(3 lần)
    1           1                                     1    
29
(3 lần)
    1     1                                   1            
30
(0 lần)
                                                           
31
(3 lần)
                          1               1           1    
32
(1 lần)
                                  1                        
33
(5 lần)
      1 1 1             1                                 1
34
(2 lần)
                                1                 1        
35
(6 lần)
    1               1           1           1     1   1    
36
(5 lần)
    1             1                     1 1   1            
37
(2 lần)
                          1                   1            
38
(1 lần)
          1                                                
39
(4 lần)
          1 1         1                         1          
40
(3 lần)
                                      1 1           1      
41
(2 lần)
                                1           1              
42
(2 lần)
                                        1                 1
43
(2 lần)
      1             1                                      
44
(2 lần)
              1                   1                        
45
(2 lần)
                1                             1            
46
(0 lần)
                                                           
47
(1 lần)
                                        1                  
48
(1 lần)
1                                                          
49
(2 lần)
                1                         1                
50
(6 lần)
                            1 1     1                   1  
51
(3 lần)
          1       1       1                                
52
(0 lần)
                                                           
53
(1 lần)
                                          1                
54
(4 lần)
                            1 1                            
55
(1 lần)
                                                    1      
56
(6 lần)
                  1         1 1               1            
57
(4 lần)
  1                   1 1                         1        
58
(1 lần)
                                                    1      
59
(1 lần)
                                                1          
60
(1 lần)
1                                                          
61
(4 lần)
    1     1       1                                     1  
62
(4 lần)
                                2     1     1              
63
(2 lần)
  1           1                                            
64
(3 lần)
                        1           1 1                    
65
(2 lần)
      1                                                   1
66
(1 lần)
                          1                                
67
(5 lần)
1     1         1       1         1                        
68
(3 lần)
  1                                 1   1                  
69
(2 lần)
                                  1           1            
70
(1 lần)
                                  1                        
71
(2 lần)
                                                  1   1    
72
(5 lần)
        1     1     1   1                         1        
73
(1 lần)
                                1                          
74
(2 lần)
    1                                       1              
75
(1 lần)
                                                1          
76
(2 lần)
            1     1                                        
77
(1 lần)
      1                                                    
78
(2 lần)
          1                               1                
79
(3 lần)
            1                     1                   1    
80
(2 lần)
              1           1                                
81
(6 lần)
                        1   1 1       1                    
82
(2 lần)
                      1                                   1
83
(5 lần)
  1         1     1       1         1                      
84
(0 lần)
                                                           
85
(2 lần)
            1                           1                  
86
(2 lần)
              1                     1                      
87
(0 lần)
                                                           
88
(2 lần)
                                            1       1      
89
(3 lần)
                                            1           2  
90
(4 lần)
      1             1               1               1      
91
(2 lần)
        1                                                 1
92
(5 lần)
            1 1       2               1                    
93
(1 lần)
                                                1          
94
(1 lần)
                        1                                  
95
(5 lần)
                            1 1           1                
96
(3 lần)
1                         1       1                        
97
(1 lần)
                                                1          
98
(4 lần)
        1           1                                   1 1
99
(2 lần)
1       1