Cặp số
Tổng số lần ra
15/09 14/09 13/09 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 31/08 30/08 29/08 28/08 27/08 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/08 18/08 16/08
00
(4 lần)
                                      1 1   1             1
01
(0 lần)
                                                           
02
(1 lần)
                  1                                        
03
(1 lần)
                        1                                  
04
(4 lần)
  1                 1 1                             1      
05
(2 lần)
                  1 1                                      
06
(0 lần)
                                                           
07
(2 lần)
                                1                     1    
08
(3 lần)
                      1 1         1                        
09
(5 lần)
              1 1 1             1                       1  
10
(1 lần)
  1                                                        
11
(1 lần)
      1                                                    
12
(2 lần)
                        1         1                        
13
(0 lần)
                                                           
14
(2 lần)
                                              1 1          
15
(2 lần)
              1               1                            
16
(3 lần)
                        1       1           1              
17
(1 lần)
                                            1              
18
(1 lần)
                    1                                      
19
(7 lần)
                1           2     1               1   2    
20
(7 lần)
    1       1 1                     1     1     1 1        
21
(3 lần)
      1                                         1     1    
22
(1 lần)
                                    1                      
23
(1 lần)
                                                  1        
24
(4 lần)
    1                 1                   1   1            
25
(2 lần)
            1         1                                    
26
(1 lần)
                                                  1        
27
(5 lần)
      1 2                           2                      
28
(1 lần)
          1                                                
29
(1 lần)
            1                                              
30
(0 lần)
                                                           
31
(3 lần)
            1                   1             1            
32
(0 lần)
                                                           
33
(2 lần)
  1                                         1              
34
(3 lần)
                1 1                                   1    
35
(5 lần)
    1             1 1                 1       1            
36
(4 lần)
                    1             1             1       1  
37
(0 lần)
                                                           
38
(3 lần)
              1         1             1                    
39
(3 lần)
                              1 1               1          
40
(6 lần)
        1   1           1 1             1 1                
41
(2 lần)
              1                                 1          
42
(3 lần)
    1     1     1                                          
43
(3 lần)
                      1         1 1                        
44
(1 lần)
                                1                          
45
(3 lần)
1         1                         1                      
46
(3 lần)
                      1                       1         1  
47
(2 lần)
                  1                         1              
48
(3 lần)
        2                   1                              
49
(5 lần)
  1     1               1   1           1                  
50
(0 lần)
                                                           
51
(3 lần)
                1                                   1     1
52
(1 lần)
              1                                            
53
(6 lần)
          1 1     1                       1         1 1    
54
(2 lần)
            1                                             1
55
(1 lần)
                                                  1        
56
(5 lần)
      1                       1     1   1         1        
57
(3 lần)
                                        1   1       1      
58
(2 lần)
                1                                   1      
59
(3 lần)
          1                               1     1          
60
(4 lần)
                            1   1     1   1                
61
(1 lần)
        1                                                  
62
(2 lần)
    1                       1                              
63
(3 lần)
                                        2   1              
64
(6 lần)
  1               1       1 1                       1     1
65
(2 lần)
                              1             1              
66
(0 lần)
                                                           
67
(3 lần)
      1                       1   1                        
68
(2 lần)
1             1                                            
69
(3 lần)
                        1 1                         1      
70
(3 lần)
1                                         1       1        
71
(2 lần)
  1                                                     1  
72
(2 lần)
                          1       1                        
73
(1 lần)
                                                1          
74
(1 lần)
                          1                                
75
(4 lần)
        1     1       1             1                      
76
(1 lần)
                          1                                
77
(2 lần)
1                                                       1  
78
(1 lần)
1                                                          
79
(2 lần)
    1                                               1      
80
(3 lần)
1                                   1 1                    
81
(1 lần)
                                        1                  
82
(4 lần)
            1   1                     1       1            
83
(1 lần)
                            1                              
84
(2 lần)
                    1                     1                
85
(1 lần)
    1                                                      
86
(1 lần)
          1                                                
87
(7 lần)
                              1   1   2       1           2
88
(6 lần)
  2                 1 1       1                         1  
89
(4 lần)
                                              1         1 2
90
(4 lần)
1     2   1                                                
91
(1 lần)
                                                      1    
92
(1 lần)
                                                        1  
93
(0 lần)
                                                           
94
(2 lần)
1                                                 1        
95
(1 lần)
    1                                                      
96
(2 lần)
          1         1                                      
97
(1 lần)
                1                                          
98
(2 lần)
                          1                           1    
99
(3 lần)
      1                   1   1