Cặp số
Tổng số lần ra
12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/09 29/09 28/09 27/09 26/09 25/09 24/09 23/09 22/09 21/09 20/09 19/09 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 13/09 12/09
00
(2 lần)
                                          1       1          
01
(1 lần)
      1                                                      
02
(3 lần)
                      1 1   1                                
03
(4 lần)
    1             1                 1 1                      
04
(1 lần)
                                                        1    
05
(2 lần)
  1                                               1          
06
(2 lần)
                    1                   1                    
07
(1 lần)
                            1                                
08
(2 lần)
    1                                         1              
09
(3 lần)
  1           1                                   1          
10
(5 lần)
1       1                     1           1             1    
11
(1 lần)
                                                            1
12
(3 lần)
  1 1                         1                              
13
(4 lần)
  1             1 1                       1                  
14
(0 lần)
                                                             
15
(4 lần)
            1               1 1   1                          
16
(1 lần)
        1                                                    
17
(5 lần)
1                                   1 1       1 1            
18
(2 lần)
1       1                                                    
19
(1 lần)
                                                1            
20
(5 lần)
        1                                     1 2         1  
21
(4 lần)
                          1     1         1                 1
22
(2 lần)
                                1                   1        
23
(1 lần)
      1                                                      
24
(2 lần)
                            1                             1  
25
(4 lần)
    1                   1                         1 1        
26
(1 lần)
              1                                              
27
(3 lần)
                      1                 1                   1
28
(1 lần)
                                1                            
29
(2 lần)
                        2                                    
30
(1 lần)
                          1                                  
31
(0 lần)
                                                             
32
(2 lần)
        1                           1                        
33
(4 lần)
      1                   1                         1   1    
34
(4 lần)
1             1 1           1                                
35
(3 lần)
      2                                                   1  
36
(1 lần)
                          1                                  
37
(1 lần)
                  1                                          
38
(3 lần)
              1                 1               1            
39
(2 lần)
          1                                 1                
40
(2 lần)
                              1               1              
41
(2 lần)
                      1                     1                
42
(5 lần)
    1         1                                 1   1     1  
43
(3 lần)
    1       1                                     1          
44
(4 lần)
                    1               1 1           1          
45
(6 lần)
      1 1       1                 1                 1 1      
46
(0 lần)
                                                             
47
(2 lần)
                  1 1                                        
48
(2 lần)
                    1                     1                  
49
(3 lần)
                                  1 1                   1    
50
(3 lần)
              1   1               1                          
51
(1 lần)
                                          1                  
52
(3 lần)
          1 1             1                                  
53
(4 lần)
    1               2         1                              
54
(4 lần)
                          1       2       1                  
55
(4 lần)
          1         1   1                 1                  
56
(4 lần)
                            1         1 1                   1
57
(3 lần)
            1 1     1                                        
58
(2 lần)
          1                                     1            
59
(0 lần)
                                                             
60
(2 lần)
              1       1                                      
61
(2 lần)
1           1                                                
62
(3 lần)
                                1     1                   1  
63
(1 lần)
                                                    1        
64
(1 lần)
                                                        1    
65
(3 lần)
                      1       1       1                      
66
(3 lần)
                1           1 1                              
67
(4 lần)
            1           1   1                               1
68
(2 lần)
                                            1         1      
69
(4 lần)
1                                   1   1     1              
70
(5 lần)
                      1 1         1     1             1      
71
(1 lần)
                                                        1    
72
(4 lần)
  1         1     1                                 1        
73
(0 lần)
                                                             
74
(1 lần)
                                            1                
75
(2 lần)
        1       1                                            
76
(2 lần)
                                      1           1          
77
(3 lần)
                1                             1       1      
78
(3 lần)
1                                       1             1      
79
(4 lần)
                1 1                   1                   1  
80
(1 lần)
                                                      1      
81
(5 lần)
  1                   1         1           1 1              
82
(3 lần)
                                            1 1     1        
83
(1 lần)
            1                                                
84
(4 lần)
        1 1                   1 1                            
85
(4 lần)
1   1     1                                               1  
86
(4 lần)
          1       1       1     1                            
87
(3 lần)
                1                 1     1                    
88
(4 lần)
          1               1                             2    
89
(0 lần)
                                                             
90
(7 lần)
  1                   1                 1   1         1     2
91
(2 lần)
                                    1           1            
92
(0 lần)
                                                             
93
(0 lần)
                                                             
94
(3 lần)
      1                                           1   1      
95
(2 lần)
      1                                                   1  
96
(3 lần)
  1                                 1       1                
97
(0 lần)
                                                             
98
(0 lần)
                                                             
99
(2 lần)
                        1                                   1