Cặp số
Tổng số lần ra
09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 01/11 31/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10
00
(3 lần)
    1                                   1             1      
01
(2 lần)
                                        1             1      
02
(2 lần)
                              1       1                      
03
(4 lần)
                        1       1             1             1
04
(0 lần)
                                                             
05
(3 lần)
                                1         1               1  
06
(0 lần)
                                                             
07
(1 lần)
    1                                                        
08
(1 lần)
                                                            1
09
(3 lần)
        1                                   1             1  
10
(4 lần)
                              1                         1    
11
(5 lần)
1   1           1 1                               1          
12
(5 lần)
            1       1               1                     1 1
13
(2 lần)
                                                    1     1  
14
(3 lần)
                                          1   1       1      
15
(2 lần)
                    1               1                        
16
(5 lần)
      1         1 1                 1         1              
17
(7 lần)
1                     1             1       1           1    
18
(5 lần)
        1       1 1                   1                 1    
19
(1 lần)
                                                  1          
20
(1 lần)
                          1                                  
21
(1 lần)
                                                1            
22
(4 lần)
      1         1 1                               1          
23
(3 lần)
            1           1                             1      
24
(3 lần)
        1                         1             1            
25
(2 lần)
          1                                                 1
26
(3 lần)
  1                     1     1                              
27
(2 lần)
    1                             1                          
28
(2 lần)
                                        1           1        
29
(1 lần)
      1                                                      
30
(2 lần)
  1         1                                                
31
(2 lần)
1           1                                                
32
(9 lần)
          1 1   2 2       1           2                      
33
(3 lần)
                    1       1                   1            
34
(3 lần)
              1             1                           1    
35
(3 lần)
                    1       1             1                  
36
(2 lần)
1         1                                                  
37
(3 lần)
    1     1           1                                      
38
(2 lần)
              1               1                              
39
(2 lần)
1 1                                                          
40
(0 lần)
                                                             
41
(2 lần)
  1                                       1                  
42
(1 lần)
                                                            1
43
(2 lần)
                          1                                 1
44
(4 lần)
          1               1                 1   1            
45
(3 lần)
                                        1         1   1      
46
(3 lần)
  1 1                                         1              
47
(0 lần)
                                                             
48
(2 lần)
1             1                                              
49
(1 lần)
                            1                                
50
(6 lần)
    1     1   1                             1                
51
(2 lần)
        1               1                                    
52
(3 lần)
                              1 2                            
53
(2 lần)
                                                    1       1
54
(2 lần)
                      1   1                                  
55
(5 lần)
      1       1     1                                        
56
(2 lần)
                                                             
57
(3 lần)
            1                             1         1        
58
(2 lần)
                                    1               1        
59
(3 lần)
            1       1                             1          
60
(0 lần)
                                                             
61
(4 lần)
    1                                 1     1           1    
62
(3 lần)
                                  1                          
63
(2 lần)
                                1       1                    
64
(3 lần)
                          1                     1 1          
65
(3 lần)
                1 1                       1                  
66
(4 lần)
      1                             1   1             1      
67
(2 lần)
        1                                       1            
68
(5 lần)
                1 1               1   1       1              
69
(3 lần)
1                   1                                   1    
70
(1 lần)
                                              1              
71
(2 lần)
              1                         1                    
72
(2 lần)
                              1                           1  
73
(1 lần)
                      1                                      
74
(1 lần)
                      1                                      
75
(2 lần)
                            1     1                          
76
(2 lần)
        1                                       1            
77
(4 lần)
        1                                   2     1          
78
(2 lần)
                                              1         1    
79
(4 lần)
  1                                     1   1       1        
80
(2 lần)
                                2                            
81
(4 lần)
1           1                                     1       1  
82
(1 lần)
                    1                                        
83
(4 lần)
      1   1                 1             1                  
84
(2 lần)
      1                               1                      
85
(4 lần)
  1                     1                               1   1
86
(3 lần)
                        1 1           1                      
87
(1 lần)
                                    1                        
88
(3 lần)
                      1 1                             1      
89
(3 lần)
        1                                                    
90
(7 lần)
                        1   1 1 1               1     1   1  
91
(1 lần)
                              1                              
92
(1 lần)
                                          1                  
93
(4 lần)
      1                             1                        
94
(5 lần)
  1       1   1           1 1                                
95
(0 lần)
                                                             
96
(3 lần)
                      1           1                       1  
97
(2 lần)
                                  1           1              
98
(2 lần)
                      1                             1        
99
(3 lần)
              1                   1                 1