Cặp số
Tổng số lần ra
08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11
00
(1 lần)
            1                                              
01
(6 lần)
    1           1         1         1         1 1          
02
(6 lần)
2             1                   1     1       1          
03
(1 lần)
                                              1            
04
(3 lần)
  1 1                                             1        
05
(1 lần)
                1                                          
06
(1 lần)
              1                                            
07
(1 lần)
                  1                                        
08
(2 lần)
                                  1             1          
09
(2 lần)
                      1     1                              
10
(0 lần)
                                                           
11
(4 lần)
1           1           1                               1  
12
(0 lần)
                                                           
13
(1 lần)
                        1                                  
14
(3 lần)
                  1         1     1                        
15
(3 lần)
            1       1   1                                  
16
(3 lần)
      1             1                           1          
17
(4 lần)
                                  1 1                 1 1  
18
(1 lần)
                                                    1      
19
(2 lần)
                              1                   1        
20
(5 lần)
                                          1 1 1 1   1      
21
(2 lần)
              1                 1                          
22
(4 lần)
1       1                         2                        
23
(3 lần)
                        1 1                           1    
24
(1 lần)
                                                      1    
25
(3 lần)
  1           1             1                              
26
(2 lần)
                                        1                 1
27
(4 lần)
            1                 1 1                   1      
28
(2 lần)
                                        1   1              
29
(4 lần)
            2   1                     1                    
30
(5 lần)
            1             1             1 1               1
31
(5 lần)
              2                 1     1                 1  
32
(1 lần)
                1                                          
33
(3 lần)
                  1   2                                    
34
(2 lần)
              1                                 1          
35
(2 lần)
                        1       1                          
36
(4 lần)
1               1         1                             1  
37
(1 lần)
1                                                          
38
(3 lần)
    1                                     1           1    
39
(2 lần)
                                                        1 1
40
(1 lần)
                    1                                      
41
(3 lần)
                                              2           1
42
(2 lần)
        1                           1                      
43
(0 lần)
                                                           
44
(1 lần)
                                      1                    
45
(0 lần)
                                                           
46
(2 lần)
                1                                         1
47
(2 lần)
                        1                 1                
48
(6 lần)
      1           1                     1 1 1           1  
49
(4 lần)
      1                     1         1       1            
50
(3 lần)
                                          1           2    
51
(0 lần)
                                                           
52
(2 lần)
                            1                       1      
53
(3 lần)
      1             1                     1                
54
(3 lần)
    1       1                       1                      
55
(1 lần)
                                                      1    
56
(5 lần)
      1   1               1   1       1                    
57
(2 lần)
                                                1   1      
58
(4 lần)
          1         1         1                   1        
59
(3 lần)
        1                   1                   1          
60
(1 lần)
          1                                                
61
(1 lần)
                                            1              
62
(4 lần)
  1 1                       1         1                    
63
(1 lần)
                                          1                
64
(2 lần)
  1                                     1                  
65
(4 lần)
                  2           1     1                      
66
(4 lần)
        2       1                 1                        
67
(1 lần)
  1                                                        
68
(7 lần)
  1       1       1             1       1   1       1      
69
(1 lần)
                                                        1  
70
(1 lần)
                                                  1        
71
(6 lần)
  1                 1 1 1                     1     1      
72
(1 lần)
                                    1                      
73
(1 lần)
                            1                              
74
(0 lần)
                                                           
75
(2 lần)
                              1   1                        
76
(2 lần)
          1                           1                    
77
(3 lần)
                                1     1           1        
78
(3 lần)
        1                 1                 1              
79
(3 lần)
1                 1                                       1
80
(1 lần)
                      1                                    
81
(2 lần)
                                                    1   1  
82
(1 lần)
                                1                          
83
(3 lần)
                      2       1                            
84
(3 lần)
                          1                       1   1    
85
(2 lần)
          1                                               1
86
(1 lần)
    1                                                      
87
(1 lần)
      1                                                    
88
(5 lần)
    1 1                             1       2              
89
(3 lần)
      1                   1                       1        
90
(1 lần)
  1                                                        
91
(3 lần)
        1                           1   1                  
92
(0 lần)
                                                           
93
(3 lần)
1         1     1                                          
94
(3 lần)
                              1                   1       1
95
(1 lần)
                                              1            
96
(3 lần)
        1             1         1                          
97
(3 lần)
    1     1   1                                            
98
(2 lần)
                    1   1                                  
99
(1 lần)
                    1