Cặp số
Tổng số lần ra
12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 14/12
00
(3 lần)
                1             1                       1      
01
(0 lần)
                                                             
02
(1 lần)
                                              1              
03
(5 lần)
            1                     1     1       1       1    
04
(1 lần)
                                    1                        
05
(0 lần)
                                                             
06
(2 lần)
                  1                     1                    
07
(5 lần)
                      1     1         1       1 1            
08
(1 lần)
                    1                                        
09
(5 lần)
      1                     1               1   1 1          
10
(1 lần)
                                                      1      
11
(2 lần)
1                                         1                  
12
(1 lần)
                      1                                      
13
(3 lần)
    1                               1                 1      
14
(1 lần)
          1                                                  
15
(6 lần)
1   1       1                 1 1                 1          
16
(3 lần)
  1   1                                       1              
17
(5 lần)
                                                    1     1 1
18
(4 lần)
                              1     1               1 1      
19
(2 lần)
  1                                       1                  
20
(3 lần)
                              1                 1   1        
21
(1 lần)
                                              1              
22
(6 lần)
              1   1       1           1 1     1              
23
(0 lần)
                                                             
24
(8 lần)
1             1   1       1                               1 1
25
(0 lần)
                                                             
26
(3 lần)
                2               1                            
27
(1 lần)
                                  1                          
28
(2 lần)
        1                     1                              
29
(1 lần)
                                1                            
30
(2 lần)
          1                       1                          
31
(1 lần)
1                                                            
32
(5 lần)
                1       1   1         1             1        
33
(3 lần)
                              2 1                            
34
(3 lần)
1                               1     1                      
35
(1 lần)
                        1                                    
36
(3 lần)
        1       1                                 1          
37
(3 lần)
          1           1         1                            
38
(2 lần)
              1     1                                        
39
(4 lần)
                    1   1                                    
40
(1 lần)
                      1                                      
41
(8 lần)
  2               1           1             1           1 1 1
42
(1 lần)
                1                                            
43
(1 lần)
  1                                                          
44
(1 lần)
                                              1              
45
(2 lần)
                        1                             1      
46
(1 lần)
                  1                                          
47
(2 lần)
        1                                   1                
48
(3 lần)
1                                         2                  
49
(6 lần)
            1   1           1         1         1 1          
50
(1 lần)
                                                        1    
51
(0 lần)
                                                             
52
(4 lần)
1                                                     2 1    
53
(6 lần)
    1                   1 1       1         1         1      
54
(3 lần)
                                    1                     1 1
55
(1 lần)
                    1                                        
56
(9 lần)
          1 1               2   1   1     1                  
57
(2 lần)
                            1                     1          
58
(4 lần)
              1                   1                          
59
(3 lần)
    1 1                                 1                    
60
(2 lần)
        1                 1                                  
61
(3 lần)
      1       1         1                                    
62
(1 lần)
                                  1                          
63
(2 lần)
          1                                 1                
64
(2 lần)
    1       1                                                
65
(3 lần)
                                          1       1 1        
66
(4 lần)
              1                       1     1 1              
67
(4 lần)
                                            1       1        
68
(1 lần)
                          1                                  
69
(0 lần)
                                                             
70
(2 lần)
      1             1                                        
71
(1 lần)
                                    1                        
72
(3 lần)
        1                           1   1                    
73
(2 lần)
1             1                                              
74
(0 lần)
                                                             
75
(6 lần)
  1                         1                   1 1          
76
(8 lần)
    1 1             1 2 2             1                      
77
(3 lần)
                1                               1       1    
78
(2 lần)
  1                                                 1        
79
(5 lần)
  1   1     2       1                                        
80
(2 lần)
    1   1                                                    
81
(2 lần)
                                                    1   1    
82
(2 lần)
                                      1     1                
83
(5 lần)
              1   1       1                       1     1    
84
(6 lần)
          1               1                               1 1
85
(2 lần)
                                                          1 1
86
(1 lần)
                                          1                  
87
(1 lần)
    1                                                        
88
(6 lần)
                      1   1                               2 2
89
(5 lần)
          1       2   1                         1            
90
(0 lần)
                                                             
91
(3 lần)
            1                           1 1                  
92
(1 lần)
                                  1                          
93
(3 lần)
                    1           1       1                    
94
(1 lần)
          1                                                  
95
(1 lần)
        1                                                    
96
(4 lần)
                                  1 1         1         1    
97
(1 lần)
      1                                                      
98
(1 lần)
                                        1                    
99
(1 lần)
        1