Cặp số
Tổng số lần ra
12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 24/01 23/01 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01
00
(1 lần)
                  1                              
01
(3 lần)
  1   1   1                                      
02
(0 lần)
                                                 
03
(3 lần)
                            1 1                 1
04
(1 lần)
                                              1  
05
(1 lần)
                              1                  
06
(1 lần)
                        1                        
07
(1 lần)
                        1                        
08
(4 lần)
    1     1         1             1              
09
(1 lần)
                      1                          
10
(2 lần)
                  1         1                    
11
(2 lần)
                          1       1              
12
(1 lần)
                                          1      
13
(0 lần)
                                                 
14
(4 lần)
      1                     1   1               1
15
(2 lần)
                  1                   1          
16
(3 lần)
              1                         1     1  
17
(3 lần)
1 1                             1                
18
(2 lần)
                          1         1            
19
(3 lần)
      1               1   1                      
20
(1 lần)
                1                                
21
(3 lần)
        1                               1   1    
22
(3 lần)
                1       1         1              
23
(1 lần)
                                  1              
24
(4 lần)
      1       1         1 1                      
25
(5 lần)
  1 1           1   1     1                      
26
(1 lần)
      1                                          
27
(2 lần)
                                1       1        
28
(0 lần)
                                                 
29
(4 lần)
          1                   1 1           1    
30
(1 lần)
            1                                    
31
(4 lần)
            1                         1   1     1
32
(0 lần)
                                                 
33
(5 lần)
1         1           1 1               1        
34
(3 lần)
          1             1     1                  
35
(1 lần)
                      1                          
36
(3 lần)
                          1 1       1            
37
(2 lần)
        1                   1                    
38
(0 lần)
                                                 
39
(1 lần)
                    1                            
40
(2 lần)
        1         1                              
41
(2 lần)
  1             1                                
42
(2 lần)
          1                           1          
43
(5 lần)
1           1   1                   1         1  
44
(3 lần)
      1           1         1                    
45
(2 lần)
    1                                         1  
46
(0 lần)
                                                 
47
(1 lần)
                    1                            
48
(0 lần)
                                                 
49
(3 lần)
  1         1           1                        
50
(4 lần)
              1 1                         1     1
51
(1 lần)
  1                                              
52
(3 lần)
      1                                 1   1    
53
(1 lần)
1                                                
54
(2 lần)
            1                                   1
55
(0 lần)
                                                 
56
(0 lần)
                                                 
57
(2 lần)
              2                                  
58
(2 lần)
                  1                     1        
59
(2 lần)
  1               1                              
60
(2 lần)
              1                   1              
61
(1 lần)
                              1                  
62
(3 lần)
1                               1         1      
63
(1 lần)
        1                                        
64
(2 lần)
    1                                         1  
65
(6 lần)
              1             1             1 2   1
66
(1 lần)
                                    1            
67
(2 lần)
                    1               1            
68
(2 lần)
1                   1                            
69
(2 lần)
          1                           1          
70
(2 lần)
      1                                   1      
71
(2 lần)
    1                                   1        
72
(2 lần)
        1           1                            
73
(1 lần)
                                    1            
74
(3 lần)
    1           1                             1  
75
(1 lần)
            1                                    
76
(0 lần)
                                                 
77
(2 lần)
1                                     1          
78
(1 lần)
                                1                
79
(2 lần)
                    1                       1    
80
(1 lần)
                1                                
81
(0 lần)
                                                 
82
(1 lần)
                                  1              
83
(1 lần)
1                                                
84
(1 lần)
                              1                  
85
(2 lần)
    1                               1            
86
(2 lần)
                                          1 1    
87
(5 lần)
                          1     1 1         1   1
88
(3 lần)
            1 1               1                  
89
(4 lần)
                      1 1       1     1          
90
(1 lần)
          1                                      
91
(2 lần)
                      1     1                    
92
(5 lần)
    1                         1   1 1         1  
93
(3 lần)
  1               1                           1  
94
(2 lần)
        1             1                          
95
(2 lần)
                      1                   1      
96
(4 lần)
        1   1             1             1        
97
(0 lần)
                                                 
98
(2 lần)
                                      1         1
99
(2 lần)
        1                             1