Cặp số
Tổng số lần ra
24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 15/04 12/04 11/04 10/04 08/04 07/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03
00
(3 lần)
                  1     1                 1        
01
(4 lần)
1     1 1                 1                        
02
(4 lần)
        1 1                               1 1      
03
(3 lần)
    1 1                           1                
04
(2 lần)
                      1                           1
05
(2 lần)
        1                   1                      
06
(3 lần)
                                1     1     1      
07
(3 lần)
                1 1                             1  
08
(3 lần)
                  2               1                
09
(4 lần)
  2 2                                              
10
(4 lần)
                        1             1     1   1  
11
(0 lần)
                                                   
12
(4 lần)
1                   1     1 1                      
13
(1 lần)
                                  1                
14
(3 lần)
  1                         1     1                
15
(0 lần)
                                                   
16
(0 lần)
                                                   
17
(2 lần)
  1     1                                          
18
(1 lần)
                1                                  
19
(6 lần)
1   1   1   1 1                                   1
20
(4 lần)
    1                               1         1   1
21
(1 lần)
                                                  1
22
(2 lần)
                1                           1      
23
(3 lần)
      1   1 1                                      
24
(2 lần)
                    1                   1          
25
(0 lần)
                                                   
26
(1 lần)
                      1                            
27
(2 lần)
            1               1                      
28
(1 lần)
                                          1        
29
(1 lần)
1                                                  
30
(0 lần)
                                                   
31
(1 lần)
1                                                  
32
(3 lần)
              1                         1     1    
33
(3 lần)
1             1                                 1  
34
(2 lần)
                    1           1                  
35
(1 lần)
                                      1            
36
(3 lần)
            1       1 1                            
37
(2 lần)
                                1           1      
38
(2 lần)
                1 1                                
39
(2 lần)
      1         1                                  
40
(0 lần)
                                                   
41
(1 lần)
  1                                                
42
(3 lần)
          1                     1         1        
43
(1 lần)
                1                                  
44
(2 lần)
              1                               1    
45
(2 lần)
                        1     1                    
46
(3 lần)
                          1   1                 1  
47
(4 lần)
                1       1 1         1              
48
(3 lần)
                    1                 1         1  
49
(1 lần)
                                      1            
50
(2 lần)
              1                         1          
51
(3 lần)
            1             1                       1
52
(0 lần)
                                                   
53
(2 lần)
                                  1               1
54
(0 lần)
                                                   
55
(1 lần)
          1                                        
56
(3 lần)
                    1               2              
57
(0 lần)
                                                   
58
(4 lần)
          1                 1                 1   1
59
(3 lần)
                  1                           2    
60
(1 lần)
      1                                            
61
(2 lần)
                                        1       1  
62
(4 lần)
  1           1                     1       1      
63
(3 lần)
                            1           1 1        
64
(3 lần)
                        1 1   1                    
65
(1 lần)
                      1                            
66
(1 lần)
1                                                  
67
(0 lần)
                                                   
68
(2 lần)
                          1                   1    
69
(2 lần)
          1                   1                    
70
(1 lần)
                      1                            
71
(1 lần)
                                          1        
72
(2 lần)
                    1     1                        
73
(4 lần)
1   2                                 1            
74
(2 lần)
      1                                     1      
75
(2 lần)
                                1 1                
76
(1 lần)
                                                  1
77
(2 lần)
                                1             1    
78
(1 lần)
    1                                              
79
(1 lần)
              1                                    
80
(1 lần)
                                1                  
81
(2 lần)
                1                         1        
82
(4 lần)
                  1                 1       1   1  
83
(0 lần)
                                                   
84
(3 lần)
                      1       1           1        
85
(4 lần)
            1       1   1     1                    
86
(2 lần)
                              1   1                
87
(1 lần)
  1                                                
88
(3 lần)
          1                           1 1          
89
(2 lần)
  1   1                                            
90
(1 lần)
                            1                      
91
(2 lần)
                            1 1                    
92
(0 lần)
                                                   
93
(3 lần)
      1                 1         1                
94
(1 lần)
              1                                    
95
(3 lần)
          1           1 1                          
96
(4 lần)
            1     1                 1   1          
97
(4 lần)
        2                           1 1            
98
(2 lần)
        1                       1                  
99
(4 lần)
            1         1                 1       1