Cặp số
Tổng số lần ra
16/06 15/06 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05 23/05 22/05 21/05 19/05 18/05 17/05
00
(6 lần)
    1                   1     1         1         2        
01
(5 lần)
    1         1 1                   1                     1
02
(2 lần)
                              1       1                    
03
(1 lần)
                                                1          
04
(1 lần)
                        1                                  
05
(3 lần)
      1 1                       1                          
06
(3 lần)
                1   1           1                          
07
(4 lần)
        1 1           1                               1    
08
(3 lần)
  1   1       1                                            
09
(3 lần)
  1                     1                 1                
10
(6 lần)
                  2   1     1               1 1            
11
(1 lần)
                              1                            
12
(2 lần)
                      1                               1    
13
(0 lần)
                                                           
14
(4 lần)
          1                     1         2                
15
(2 lần)
                  1                                   1    
16
(1 lần)
                                  1                        
17
(0 lần)
                                                           
18
(2 lần)
      1                                       1            
19
(1 lần)
                                            1              
20
(3 lần)
                  1               1         1              
21
(1 lần)
1                                                          
22
(2 lần)
                                      1 1                  
23
(1 lần)
                                  1                        
24
(1 lần)
      1                                                    
25
(2 lần)
                            1     1                        
26
(2 lần)
                                      1 1                  
27
(1 lần)
  1                                                        
28
(0 lần)
                                                           
29
(2 lần)
                                            1       1      
30
(3 lần)
                            1     1 1                      
31
(1 lần)
  1                                                        
32
(4 lần)
  1                                         1 1           1
33
(3 lần)
          1                                 1 1            
34
(5 lần)
      1             1                 1             1   1  
35
(1 lần)
                                                  1        
36
(1 lần)
                                1                          
37
(3 lần)
                                    2           1          
38
(2 lần)
              1                                   1        
39
(4 lần)
            1 1 1               1                          
40
(2 lần)
                    1                               1      
41
(3 lần)
  1               1                   1                    
42
(1 lần)
                        1                                  
43
(3 lần)
1                                       1       1          
44
(3 lần)
1                                               1 1        
45
(2 lần)
                          1                     1          
46
(1 lần)
                                    1                      
47
(2 lần)
                    1                   1                  
48
(0 lần)
                                                           
49
(3 lần)
    1                                                   1 1
50
(0 lần)
                                                           
51
(2 lần)
                    1                         1            
52
(2 lần)
          1               1                                
53
(1 lần)
                              1                            
54
(5 lần)
        1     1               1                         1 1
55
(4 lần)
              1                           1     1         1
56
(0 lần)
                                                           
57
(3 lần)
                            1                     1       1
58
(3 lần)
                      1               1               1    
59
(4 lần)
    1 1                   1                             1  
60
(3 lần)
                1                           2              
61
(3 lần)
    1               1     1                                
62
(2 lần)
              1                         1                  
63
(2 lần)
1                                             1            
64
(2 lần)
                                          1         1      
65
(2 lần)
        1                                     1            
66
(7 lần)
1 1       2 1                                 1         1  
67
(2 lần)
                      1         1                          
68
(3 lần)
            1     1                                   1    
69
(2 lần)
                                        1             1    
70
(1 lần)
                1                                          
71
(1 lần)
    1                                                      
72
(0 lần)
                                                           
73
(6 lần)
                  1       1 1     1                     2  
74
(0 lần)
                                                           
75
(3 lần)
                1 1         1                              
76
(2 lần)
                                1     1                    
77
(4 lần)
1           1 1                                         1  
78
(4 lần)
  1             1                                 1 1      
79
(1 lần)
                        1                                  
80
(0 lần)
                                                           
81
(4 lần)
      1 1           1 1                                    
82
(2 lần)
                          1               1                
83
(5 lần)
1     1   1                     1               1          
84
(3 lần)
                    1                 1                   1
85
(1 lần)
                                                      1    
86
(7 lần)
            1           1   1 1   1               1       1
87
(2 lần)
        1                   1                              
88
(1 lần)
                                          1                
89
(3 lần)
            1           1 1                                
90
(1 lần)
                                          1                
91
(1 lần)
                              1                            
92
(0 lần)
                                                           
93
(4 lần)
    1       1             1         1                      
94
(5 lần)
    1                               1           1   2      
95
(2 lần)
                      1 1                                  
96
(4 lần)
                1     1           1                   1    
97
(2 lần)
            1                       1                      
98
(5 lần)
1       1                     1         1           1      
99
(2 lần)
        1 1