Cặp số
Tổng số lần ra
24/09 20/09
00
(1 lần)
  1
01
(0 lần)
   
02
(0 lần)
   
03
(0 lần)
   
04
(0 lần)
   
05
(1 lần)
1  
06
(0 lần)
   
07
(0 lần)
   
08
(0 lần)
   
09
(0 lần)
   
10
(0 lần)
   
11
(0 lần)
   
12
(0 lần)
   
13
(0 lần)
   
14
(0 lần)
   
15
(0 lần)
   
16
(0 lần)
   
17
(0 lần)
   
18
(0 lần)
   
19
(0 lần)
   
20
(0 lần)
   
21
(0 lần)
   
22
(1 lần)
  1
23
(0 lần)
   
24
(0 lần)
   
25
(0 lần)
   
26
(0 lần)
   
27
(0 lần)
   
28
(0 lần)
   
29
(0 lần)
   
30
(0 lần)
   
31
(0 lần)
   
32
(0 lần)
   
33
(0 lần)
   
34
(0 lần)
   
35
(0 lần)
   
36
(0 lần)
   
37
(0 lần)
   
38
(0 lần)
   
39
(0 lần)
   
40
(0 lần)
   
41
(0 lần)
   
42
(1 lần)
  1
43
(0 lần)
   
44
(0 lần)
   
45
(0 lần)
   
46
(0 lần)
   
47
(0 lần)
   
48
(0 lần)
   
49
(0 lần)
   
50
(1 lần)
1  
51
(0 lần)
   
52
(1 lần)
  1
53
(0 lần)
   
54
(0 lần)
   
55
(0 lần)
   
56
(1 lần)
1  
57
(0 lần)
   
58
(0 lần)
   
59
(0 lần)
   
60
(0 lần)
   
61
(1 lần)
  1
62
(0 lần)
   
63
(0 lần)
   
64
(0 lần)
   
65
(0 lần)
   
66
(0 lần)
   
67
(0 lần)
   
68
(0 lần)
   
69
(0 lần)
   
70
(0 lần)
   
71
(0 lần)
   
72
(0 lần)
   
73
(0 lần)
   
74
(1 lần)
  1
75
(0 lần)
   
76
(0 lần)
   
77
(0 lần)
   
78
(0 lần)
   
79
(1 lần)
1  
80
(0 lần)
   
81
(0 lần)
   
82
(1 lần)
1  
83
(0 lần)
   
84
(1 lần)
1  
85
(0 lần)
   
86
(1 lần)
1  
87
(0 lần)
   
88
(0 lần)
   
89
(0 lần)
   
90
(0 lần)
   
91
(1 lần)
1  
92
(0 lần)
   
93
(1 lần)
  1
94
(0 lần)
   
95
(0 lần)
   
96
(0 lần)
   
97
(1 lần)
  1
98
(0 lần)
   
99
(0 lần)